ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้นเด็กและเยาวชน จชต. ประจําปีงบประมาณ 2567 ผ่านแพลตฟอร์ม Tiktok ในหัวข้อ “การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน
ผู้เข้าประกวดทั่วไปไม่จํากัดอายุ เพศ

หลักเกณฑ์การประกวดคลิปสั้น

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีขอบเขตเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ “การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”
 • ผู้ร่วมส่งผลงานทีมละไม่เกิน 3 คน
 • ความยาวของคลิป VDO ไม่เกิน 3 นาที
 • มีความละเอียดของไฟล์ไม่น้อยกว่า 720 P (1280 x 720 PX) หรือ Full HD P (1920 x 1080 PX) ไฟล์นามสกุล MP4 หรือ MOV
 • ไม่จํากัดเทคนิคในการถ่ายทําคลิป VDO
 • เนื้อหามีความคิดสร้างสรรค์ น่าสนใจ และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด และการตัดสินของคณะกรรมการไม่สามารถ โต้แย้งได้ กรณีเกิดประเด็นปัญหาขอมอบสิทธิ์นั้นให้กับบุคคลที่มีผลลําดับคะแนนรองลงมา ทั้งนี้จะมีการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงบางประการก่อนการตัดสิน
 • ผลงานจะต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาทต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่สร้างความแตกแยกในสังคม รวมไปถึงต้องไม่ทําให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง
 • เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่นๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงานต้องไม่ขัดต่อหลักศาสนา และวิถีชีวิตความ เป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติว่า ด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

กําหนดการ วิธีการรับสมัคร

 • ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและผลงานด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า หรือช่องทางอีเมล์ที่ [email protected] และ Line application โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดเข้ากลุ่มไลน์ พร้อมสมัครและส่งผลงานได้ทาง โทร 073-262-689
 • กําหนดส่งผลงานได้ตั้งแต่ 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2567 และจะทําการตัดสินการประกวด คลิปสั้น ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2567

หลักเกณฑ์การให้คะแนนผลงาน

 • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนําไปต่อยอดได้
 • มีความสมบูรณ์สอดคล้องของผลงานที่ผลิต ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
 • เทคนิคการถ่ายทํา และมุมมองในการนําเสนอตามหัวข้อที่ได้รับ

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เป็นเงิน 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เป็นเงิน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม
โทร 073-262-689

2024-04-27

Written by:

X