ประวัติการก่อตั้งสถานีวิทยุเยาวชนออนไลน์

สถานีวิทยุเยาวชนออนไลน์ “สื่อสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย” www.thailandonair.com เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2551 โดยเผยแพร่ทางออนไลน์ ออกอากาศผ่าน เว็บไชด์ www.thailandonair.com   เป็นสถานีวิทยุออนไลน์ของเด็กและเยาวชนสถานีแรกของประเทศไทย  ที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการผลิตรายการอย่างแท้จริง  วัตถุประสงค์หลักของสถานีวิทยุแห่งนี้ เพื่อเปิดพื้นที่สื่อแห่งการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน โดยใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน  ก่อตั้งโดยกลุ่มผู้นำเยาวชน ในนาม กลุ่มต้นกล้าแผ่นดิน โดยเป็นกลุ่มผู้นำเยาวชนมีความสนใจในงานด้านการผลิตรายการวิทยุ และมีประสบการณ์ด้านการจัดรายการวิทยุมาก่อนและจัดกิจกรรมการอบรมการผลิตรายการวิทยุสำหรับเด็กและเยาวชนและอบรมการรู้เท่าทันสื่อให้กับเด็กและเยาวชน โดยในปี 2549  ได้จัดตั้งกลุ่มเยาวชน ใช้ชื่อว่า กลุ่มต้นกล้าแผ่นดิน เพื่อทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับสื่อของเด็กและเยาวชน สำหรับกิจกรรมการผลิตรายการวิทยุ โดยเริ่มทดลองจัดรายการวิทยุออนไลน์ที่บ้าน ในช่วงเวลา 18.00 น – 22.00 น   เริ่มจากสมาชิกในกลุ่มต้นกล้าแผ่นดิน สมาชิกไม่กี่คน ที่สลับกันมาจัดรายการ เป็น การจัดรายการวิทยุออนไลน์ให้กับเพื่อนๆฟัง ซึ่งผู้ฟังสามารถขอเพลงได้ ในช่วงนั้นเน้นการเปิดเพลงและแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์และสาระความรู้ทั่วไป โดยผู้จัดรายการเป็นเด็กและเยาวชน ขณะนั้นยังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา หลังจากนั้นก็มีเด็กและเยาวชนสนใจที่จะร่วมจัดรายการออนไลน์มากขึ้น  จึงได้ทำโครงการเสนอขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ แต่ก็ไม่ได้รับการสนับสนุน รวมถึงได้มีโอกาสไปนำเสนอรูปแบบรายการให้กับองค์กรภาคเอกชน แต่ก็ไม่ได้รับการสนับสนุนเช่นเคย ซึ่งผู้ใหญ่หลายคนยังไม่เห็นความสำคัญของการจัดรายการของเด็กและเยาวชน ร่วมถึงหลายท่านเห็นว่าเป็นเพียงสถานีวิทยุออนไลน์เท่านั้น จึงไม่ได้รับการสนับสนุนในช่วงแรก หลังจากนั้นทางกลุ่มต้นกล้าแผ่นดินจึงตัดสินใจทำโครงการขึ้นเอง โดยไม่รอให้หน่วยงานมาสนับสนุน ถ้ารอคงไม่เกิดขึ้นแน่นอน ประธานกลุ่มต้นกล้าแผ่นดิน จึงได้ตัดสินใจ ใช้งบประมาณส่วนตัวในการ เปิดสถานีวิทยุออนไลน์ เพื่อเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน โดยใช้สถานีวิทยุเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน

ประกอบกับในช่วงเวลานั้นประเทศไทยยังไม่มีสถานีวิทยุเพื่อเด็กและเยาวชน ทางกลุ่มต้นกล้าแผ่นดิน จึงได้จัดทำสถานีวิทยุเยาวชนออนไลน์ เปิดตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2551  โดยตั้งอยู่ที่ จังหวัดนนทบุรี ซอยงามวงศ์วาน 4 ใกล้กระทรวงสาธารณสุข  เพื่อเป็นพื้นที่นำร่อง ในการเปิดพื้นที่ผลิตสื่อสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย โดยเปลี่ยนรูปแบบจากการจัดรายการวิทยุที่บ้านมาเป็นการจัดรายการที่สถานีวิทยุ เป็นสถานีวิทยุเต็มรูปแบบ ออกอากาศทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 น – 21.00 น  ทำเสมือนคลื่นหลักแต่เป็นคลื่นให้เด็กและเยาวชนได้ลองเล่น เพื่อสร้างพื้นที่กิจกรรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน โดยใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในด้านทักษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการพัฒนาตนเอง  ผ่านกิจกรรมการจัดรายการวิทยุและการผลิตข่าวต้นชั่วโมง เป็นกิจกรรมที่สนุก ท้าทายและได้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงได้นำเสนอข่าวสารสาระดีๆให้กับสังคม มันเป็นความฝันและความคิดที่ใหญ่มากแต่ทำจากพื้นที่เล็กๆ  และต่อมาได้ย้ายสำนักงานมาที่ ตลาดเทศบาลนครนนทบุรี อาคารเลขที่ 77/50 หมู่ที่ 4 ต.สวนใหญ่  อ.เมือง จ.นนทบุรี  เมื่อเดือนเมษายน 2553 โดยเป็นอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น เพื่อรองรับการทำกิจกรรมของเด็กและเยาวชนได้มากขึ้น มีห้องบันทึกเสียง ห้องจัดรายการวิทยุ ห้องอบรม พร้อมทั้งได้ ออกอากาศทางคลื่นวิทยุ FM 104.25 MHz คู่ขนาดกับสถานีวิทยุออนไลน์ เพื่อให้ ผู้ปกครองได้ฟังเสียงเด็กและเยาวชน ผ่านคลื่นวิทยุอีกช่องทางหนึ่ง แต่ก็ดำเนินการถึงแค่ปี 2557 ก็ปิดคลื่น FM 104.25 MHz เนื่องจากสัญญาณไปไม่ไกล ถูกสถานีคลื่นความถี่เดียวกัน รบกวน จึงตัดสินใจยกเลิกการกระจายเสียงทางความถี่ FM   ออกอากาศทางช่องทางออนไลน์ เหมือนเดิม ทาง www.thailandonair.com   และเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565  ครบรอบ 14 ปี สถานีวิทยุเยาวชนออนไลน์  ก็ได้มีการย้ายสำนักงานใหม่ มาที่ รังสิต อาคารเลขที่ 2/168 ถ.เลียบคลองรังสิต ต.ประชาธิปัตย์ และมีการปรับเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น สถานีเด็ก Kids station  แทน พร้อมเปลี่ยน โลโก้ใหม่ รวมถึงโลโก้ของสำนักข่าว ต้นกล้านิวส์ เพื่อให้ทันสมัยต่อยุคหลอมรวมสื่อ และเตรียมตัวทดลองออกอากาศ สถานีวิทยุดิจิทัล อีกหนึ่งช่องทางคู่ขนาดออนไลน์ www.thailandonair.com และ ทาง podcast www.podcast.in.th

วัตถุประสงค์ของสถานีวิทยุเยาวชนออนไลน์ & สถานีเด็ก Kids Station

  1. สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สื่อสำหรับเด็กและเยาวชน
  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพลังบวกเชิงสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน
  4. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการคิด การวิเคราะห์ สังเคราะห์ ของเด็กและเยาวชน
  5. เพื่อเปิดพื้นที่นำร่อง พื้นที่สื่อแห่งการเรียนรู้ โดยใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน
  6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้การผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ในแบบฉบับของเด็กและเยาวชนเพื่อชุมชนและสังคม

สำหรับท่านที่สนใจสนับสนุน กิจกรรมของเรา สามารถติดต่อได้ที่ 086-306-9011

หรือสามารถร่วมสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของสถานี ได้ที่ บัญชี “กลุ่มต้นกล้าแผ่นดิน” เลขที่บัญชี 058-2-99005-0 ธนาคารกสิกรไทย สาขางามวงศ์วาน
โอนเงินแล้ว ส่งหลักฐานมาที่ อีเมล์ [email protected] หรือ โทร 086-306-9011

YouTube player
X