ศูนย์ Glycemic Index (GI) Center ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “นวัตกรรมลดค่า GI ในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 475,000 บาท

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระตุ้นให้เกิดการสรรหาผลิตภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรมในการลดค่า GI

ประเภทผู้เข้าประกวด

 • บุคคลทั่วไป
 • ผู้ประกอบการ SMEs Startup
 • นิสิต นักศึกษา

ประเภทสินค้าการประกวด
ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่ใช้นวัตกรรมในการลดค่า GI

รายละเอียดประกอบการสมัครประกอบด้วย

 • พรีเซ็นเทชั่น สําหรับนําเสนอผลงาน มีข้อความสื่อสารชัดเจน เช่น
  • Introduction: ที่มาและจุดประสงค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • Market pain/Problem: ปัญหาของตลาดหรือสินค้าเหตุใดต้องมีการแก้ไข
  • Target Market /Market size: ขนาดของตลาด กลุ่มเป้าหมายของเราคือใคร หรือ ตลาด ของเราเป็นกลุ่มไหน
  • Solution/Innovation: สิ่งที่เราทําคืออะไร แล้วมันสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไร มีการพัฒนา นวัตกรรมในสินค้าอย่างไรบ้าง/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมลดค่า GI
  • Competitive advantage: นวัตกรรมสินค้าที่โดดเด่น และแตกต่างกับคู่แข่งอย่างไร O Team: สมาชิกในทีม ความเชี่ยวชาญของทีม
 • วิดีโอแนะนําผลิตภัณฑ์ (ไม่เกิน 3 นาที)
 • ต้นแบบ (Prototype) ผลิตภัณฑ์ที่มีค่า Glycemic Index (GI) ต่ํา อย่างน้อย 2 ชุด
 • เอกสารรับรองผลวิเคราะห์ค่าดัชนีน้ําตาล (ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจะได้รับส่วนลดการวิเคราะห์ 50% จากศูนย์ Glycemic Index (GI) Center)

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

 • ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์หรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่พร้อมสําหรับการนําไปผลิต (prototype) มีเป้าหมายในการนําไปใช้การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จริง
 • ต้องไม่ลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ของผู้อื่น หรือต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 • ทรัพย์สินทางปัญญาในผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวดและเกิดจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโครงการฯ เป็นของผู้ส่งเข้าประกวด
 • ผู้เข้าประกวดยินยอมให้ผู้จัดงานใช้รูปภาพหรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในครั้งต่อไป

การส่งผลงาน

 • สมัครเข้าร่วมประกวดได้ที่ https://forms.gle/EqbeKn7RoCmygNhf8
 • ส่งผลงานโดยระบุ หัวข้อว่า “การประกวดนวัตกรรมลดค่า GI”
 • บันทึกไฟล์ผลงานในรูปแบบ Power point Presentation (ส่งไฟล์เป็น .pdf) และตัวอย่างรูปสกุลไฟล์ .jpg/png ที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi
 • ระบุ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลที่สามารถติดต่อของผู้ส่งผลงาน
 • ส่งไฟล์ผลงานและเอกสารรับรองผลวิเคราะห์ค่าดัชนีน้ําตาล ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2566 ทาง Email: [email protected] และ [email protected] หากไม่ได้รับอีเมลยืนยันตอบกลับภายใน 3 วัน กรุณาติดต่อ
  • นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ โทร 082-3209746
  • นางสาวหัสยา ใจคํา โทร 064-9431105
 • ส่งต้นแบบ (Prototype) ผลิตภัณฑ์ที่มีค่า Glycemic Index (GI) ต่ำ อย่างน้อย 2 ชุด โดยระบุ ส่งประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม GI ต่ำ ถึง
  ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ชั้น 3 อาคารสํานักงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
  นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ โทร 082-3209746
 • ประกาศผลการประกวด ผ่านทาง
  • เว็บไซต์ www.fin.cmru.ac.th
  • Facebook: Glycemic Index Center GIC CMU
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หลักเกณฑ์การตัดสินรอบคัดเลือก

 • ผลิตภัณฑ์ที่นําส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) หรือออกจําหน่ายอยู่ในท้องตลาด
 • ระดับของความใหม่ ผลงานนวัตกรรมมีความใหม่ในระดับประเทศ หรือระดับสากล
 • จุดเด่นของผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากเดิมที่มีอยู่ในท้องตลาดและใช้หลักคิดทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างนวัตกรรม
 • ขั้นตอนและกระบวนการผลิตที่เหมาะสม มีความชัดเจน และผลิตภัณฑ์มีคุณภาพทางประสาทสัมผัสที่ดี
 • การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ รวมทั้งการเลือกใช้วัตถุดิบ ส่วนผสม ส่วนประกอบอาหาร หรือ Food additive
 • การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีผลที่อ้างอิงได้จากงานวิจัย หรือห้องปฏิบัติการ และพัฒนาให้สอดคล้องกับการเป็นอาหารแห่งอนาคต
 • ผลิตภัณฑ์ที่นําส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะที่แสดงถึงความใหม่ ของวิธีการ ส่วนประกอบ และต้อง เป็นผลิตภัณฑ์มีผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีน้ําตาล (Glycemic index (GI))
 • พรีเซ็นเทชั่น สําหรับนําเสนอผลงาน มีข้อความสื่อสารชัดเจน เข้าใจง่าย และน่าสนใจ
 • สามารถนําไปขยายผลในเชิงธุรกิจได้ (ขายได้) หรือมีการแสดงถึงความเป็นไปได้ในการขยายผลเชิง ธุรกิจต่อได้

หมายเหตุ ทั้งนี้กรณีมีการอ้างถึงข้อมูลเชิงวิชาการ ควรมีระบุแหล่งที่มาหรืออ้างอิงเอกสารที่ถูกต้อง ทั้งด้านเนื้อหาและการลอกเลียน เอกสารและ มีการคํานึงถึงความปลอดภัยและความระมัดระวังต่อผู้บริโภค รวมถึงมีรายละเอียดส่วนผสมและฉลากโภชนาการ

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัล : 20,000 บาท และตรวจ GI ด้วยวิธี clinical trial มูลค่า 250,000 บาท (ฟรี)
 • รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับรางวัล : 10,000 บาท และได้ส่วนลด 50% การตรวจ GI ด้วยวิธี clinical trial มูลค่า 125,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับรางวัล ได้รับรางวัล : 5,000 บาท และได้ส่วนลด 25% การตรวจ GI ด้วยวิธี clinical trial มูลค่า 62,500 บาท
 • รางวัลชมเชย ได้รับรางวัล: ได้รับรางวัล : 2,500 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ โทร 082-3209746
  Email: [email protected]
 • นางสาวหัสยา ใจคํา โทร 064-9431105
  Email: [email protected]
2023-10-01

Written by:

X