มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “โครงการเย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๑” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

ประเภทการประกวด

 • ประกวดวิจิตรตระการกรองร้อย “มาลัยชายเดียว” (ระดับประถมศึกษา)
 • ประกวดวิจิตรตระการงานแกะสลัก “สลักเสลาสำรับน้ำพริก ผัก เครื่องจิ้ม” (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
 • ประกวดวิจิตรตระการกรองร้อย “บายศรีสามชั้น” (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
 • ประกวดวิจิตรตระการกรองร้อย “พานรับน้ำพระพุทธมนต์” (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
 • ประกวดวิจิตรตระการกรองร้อย “กระเช้ามาลีวิจิตร” (ระดับอุดมศึกษา)
 • ประกวดวิจิตรตระการกรองร้อย “ชุดขันหมากเอก” (ระดับอุดมศึกษา) (ส่งผลงานเข้าประกวด)
 • ประกวดวิจิตรตระการกรองร้อย “โต๊ะหมู่บูชา ๙” (ประชาชนทั่วไป) (ส่งผลงานเข้าประกวด)

ขั้นตอนการสมัคร

 • ส่งใบสมัคร พร้อมแบบกรอกแนวคิดผลงานการประกวด, สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษาของผู้เข้าประกวดทุกคน (กรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา ให้ใช้หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน/นักศึกษาจากสถานศึกษาแทน)
 • ส่งใบสมัครภายในวันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ได้ ๒ ช่องทาง
  • ทางจดหมายถึง
   คุณทิวาภรณ์ ค้าแก้ว
   กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
   ๒๘๕ ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
   กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
  • ทาง E-mail : [email protected]

ประกวดวิจิตรตระการกรองร้อย “มาลัยชายเดียว” (ระดับประถมศึกษา)

 • ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๗ นิ้ว
 • การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการประดิษฐ์
  • ประดิษฐ์มาลัยชายเดียว จำนวน ๑ พวง
  • ให้จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้ในการประกวดด้วยตนเอง อนุญาตให้เตรียมดอกไม้ ใบไม้ทุกชนิดมาก่อน โดยการตัดแต่งกลีบ ฉีก เด็ดกลีบ คัดแยกขนาด พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ และวัสดุต่างๆ ให้คณะกรรมการตรวจก่อนเวลา ๑๕ นาที
  • ห้ามใช้วัสดุสังเคราะห์ที่ไม่ใช่ของสด
  • ไม่อนุญาตให้นาชิ้นงาน หรือส่วนประกอบสาเร็จของผลงานเข้ามาในการประกวด มิฉะนั้นจะตัดสิทธิ์ในการเข้าแข่งขัน
 • คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวดและจำนวนผู้เข้าร่วมประกวด
  นักเรียนระดับประถมศึกษา ทีมละ ๕ คน และอยู่สถาบันเดียวกัน
 • วัน เวลาและสถานที่
  เข้าร่วมประกวด วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. (ใช้เวลาประดิษฐ์ ๔ ชั่วโมง) ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ประกวดวิจิตรตระการงานแกะสลัก “สลักเสลาสำรับน้ำพริก ผัก เครื่องจิ้ม” (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

 • ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕ – ๑๘ นิ้ว
 • การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการประดิษฐ์
  • วัสดุที่ใช้ในงานแกะสลักผักผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมเอง
  • ไม่อนุญาตให้เกลา คว้าน ร่าง และขึ้นรูปลวดลายมาก่อนการแข่งขัน
  • ใช้มีดแกะสลัก หรืออุปกรณ์ในงานแกะสลักอื่นๆ ได้
  • จัดตกแต่งในภาชนะใบตองที่ประดิษฐ์ในเวลาการแข่งขัน
  • ไม่อนุญาตให้นาชิ้นงาน หรือส่วนประกอบสาเร็จของผลงานเข้ามาในการประกวด มิฉะนั้นจะตัดสิทธิ์
  • ในการเข้าแข่งขันสามารถเตรียมน้ าพริก เครื่องเคียงมาได้
   หมายเหตุ ก่อนส่งผลงานให้จัดตกแต่งส ารับอย่างสวยงามพร้อมน้ำพริก และเครื่องเคียง
 • คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวดและจำนวนผู้เข้าร่วมประกวด
  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทีมละ ๕ คน และอยู่สถาบันเดียวกัน
 • วัน เวลาและสถานที่
  เข้าร่วมประกวด วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม 2566 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. (ใช้เวลาประดิษฐ์ ๔ ชั่วโมง) ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ประกวดวิจิตรตระการกรองร้อย “บายศรีสามชั้น” (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

 • ขนาด ขนาดฐานบายศรีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า ๙ นิ้ว
 • การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการประดิษฐ์
  • ประดิษฐ์บายศรี ๓ ชั้น จำนวน ๑ สำรับ
  • จัดตกแต่งในภาชนะสวยงาม หรือฐานแท่นที่สร้างเฉพาะ
  • ใช้โฟม หรือวัสดุธรรมชาติเป็นหุ่นโครงได้
  • ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้สด
  • ให้จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้ในการประกวดด้วยตนเอง อนุญาตให้เตรียมดอกไม้ ใบไม้ทุกชนิดมาก่อน โดยการตัดแต่งกลีบ ฉีก เด็ดกลีบ คัดแยกขนาด พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ และวัสดุต่างๆ ให้คณะกรรมการ
  • ตรวจก่อนเวลา ๑๕ นาที
  • ไม่อนุญาตให้นาชิ้นงาน หรือส่วนประกอบสาเร็จของผลงานเข้ามาในการประกวด มิฉะนั้นจะตัดสิทธิ์ในการเข้าแข่งขัน
 • คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด และจำนวนผู้เข้าร่วมประกวด
  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทีมละ ๕ คน และอยู่สถาบันเดียวกัน
 • วัน เวลาและสถานที่
  เข้าร่วมประกวด วันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. (ใช้เวลาประดิษฐ์ ๔ ชั่วโมง) ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ประกวดวิจิตรตระการกรองร้อย “พานรับน้ำพระพุทธมนต์” (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)

 • ขนาด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า ๙ นิ้ว
 • การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการประดิษฐ์
  • ประดิษฐ์พานรับน้ำพระพุทธมนต์ จำานวน ๑ พาน
  • ใช้ภาชนะเป็นพานก้นลึก หรือภาชนะอื่นที่สามารถรองรับน้ าพระพุทธมนต์ เช่น ขันน้ำพานรองกะไหล่ทอง ตะลุ่มมุก
  • ใช้วัสดุที่ดูดซับน้ำได้ดี เช่น ขี้เลื้อย โฟมดูดน้ำ
  • ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้สด
  • ให้จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้ในการประกวดด้วยตนเอง อนุญาตให้เตรียมดอกไม้ ใบไม้ทุกชนิดมาก่อน โดยการตัดแต่งกลีบ ฉีก เด็ดกลีบ คัดแยกขนาด พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ และวัสดุต่างๆ ให้คณะกรรมการตรวจก่อนเวลา ๑๕ นาที
  • สามารถตัด ฉีกใบตอง ตัดแบบกลีบใบตอง และดามลวดมาก่อนล่วงหน้าได้
  • ไม่อนุญาตให้นาชิ้นงาน หรือส่วนประกอบสาเร็จของผลงานเข้ามาในการประกวด มิฉะนั้นจะตัดสิทธิ์ในการเข้าแข่งขัน
 • คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด และจำนวนผู้เข้าร่วมประกวด
  นักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทีมละ ๕ คน และอยู่สถาบันเดียวกัน
 • วัน เวลาและสถานที่
  ร่วมประกวด วันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม 2566 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. (ใช้เวลาประดิษฐ์ ๔ ชั่วโมง) ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ประกวดวิจิตรตระการกรองร้อย “กระเช้ามาลีวิจิตร” (ระดับอุดมศึกษา)

 • ขนาด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๙ – ๑๕ นิ้ว
 • การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการประดิษฐ์
  • ประดิษฐ์กระเช้ามาลีวิจิตร จำนวน ๑ กระเช้า
  • ลำตัวกระเช้าประดิษฐ์จากใบตอง
  • ฐานกระเช้าสามารถใช้โฟม หรือวัสดุธรรมชาติเป็นหุ่นโครงได้
  • ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้สดแบบประณีตศิลป์
  • ให้จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ ที่ใช้ในการประกวดด้วยตนเอง อนุญาตให้เตรียมดอกไม้ ใบไม้ทุกชนิด มาก่อน โดยการตัดแต่งกลีบ ฉีก เด็ดกลีบ คัดแยกขนาด พร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ และวัสดุต่างๆ ให้คณะกรรมการตรวจก่อนเวลา ๑๕ นาที
  • ไม่อนุญาตให้นาชิ้นงาน หรือส่วนประกอบสาเร็จของผลงานเข้ามาในการประกวด มิฉะนั้นจะตัดสิทธิ์ในการเข้าแข่งขัน
 • คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด และจ านวนผู้เข้าร่วมประกวด
  นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ทีมละ ๕ คน และอยู่สถาบันเดียวกัน
 • วัน เวลาและสถานที่
  ร่วมประกวด วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. (ใช้เวลาประดิษฐ์ ๔ ชั่วโมง) ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ประกวดวิจิตรตระการกรองร้อย “ชุดขันหมากเอก” (ระดับอุดมศึกษา) (ส่งผลงานเข้าประกวด)

 • เครื่องขันหมาก
  • ขนาดพานขันหมากเอก เส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า ๙ นิ้ว
  • ขนาดพานไหว้ (กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) เส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า ๙ นิ้ว
  • ขนาดพานแหวนหมั้น เส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า ๗ นิ้ว
 • วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประดิษฐ์
  • จัดอยู่ในภาชนะสวยงาม เช่น พาน โตก หรือภาชนะที่ประดิษฐ์ขึ้น
  • ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้สด
  • ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้-ใบไม้มงคล มีใบแก้ว ใบมะยม ใบเงิน ใบทอง ใบนาค ดอกไม้มงคล เช่น ดอกรัก ดอกบานไม่รู้โรย ดอกดาวเรือง ดอกพุด ดอกเฟื่องฟ้า ดอกกล้วยไม้ ฯลฯ
  • เครื่องมงคล ๔ ชนิด คือ ข้าวตอก ถั่วทอง งาดำ ข้าวเปลือก และรวมถึงถุงเงินงอก
  • หมาก พลู จะต้องเป็น หมากเจียน พลูจีบ
 • คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด และจำนวนผู้เข้าร่วมประกวด
  นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประกวด และอยู่สถาบันเดียวกัน
 • การส่งผลงาน
  ส่งผลงานสาเร็จเข้าประกวด วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ประกวดวิจิตรตระการกรองร้อย “โต๊ะหมู่บูชา ๙” (ประชาชนทั่วไป) (ส่งผลงานเข้าประกวด)

 • ขนาด โต๊ะหมู่บูชา (หมู่ ๙)
 • การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการประดิษฐ์
  • โต๊ะหมู่ต้องเป็นโต๊ะหมู่ชุดเดียวกัน
  • ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ ใบไม้สด แบบประณีตศิลป์
  • จัดตกแต่งพานพุ่ม แบบประณีตศิลป์
  • แจกัน เชิงเทียน กระถางธูป ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การจัดโต๊ะหมู่ ช
  • หุ่นพานพุ่มใช้โฟม หรือวัสดุธรรมชาติ
  • ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมโต๊ะหมู่มาเอง
 • คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด และจำนวนผู้เข้าร่วมประกวด
  ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประกวด
 • การส่งผลงาน
  ส่งผลงานสาเร็จเข้าประกวด วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัย สวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

เกณฑ์การตัดสิน

 • รูปร่าง – รูปทรง ๑๐ คะแนน
 • ขนาด – สัดส่วน ๒๐ คะแนน
 • ความประณีต – ความสวยงาม ๓๕ คะแนน
 • การเลือกใช้สี ๑๐ คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ ๑๐ คะแนน
 • ความเหมาะสมในการน าไปใช้งานได้จริง ๑๕ คะแนน

รางวัลการประกวด

 • ประกวดวิจิตรตระการกรองร้อย “มาลัยชายเดียว” (ระดับประถมศึกษา)
  • รางวัลชนะเลิศ ๖,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๕,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๔,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย ๓ รางวัลๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท ๙,๐๐๐ บาท
  • รางวัลส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ๒ รางวัลๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท
 • ประกวดวิจิตรตระการงานแกะสลัก “สลักเสลาสำรับน้ำพริก ผัก เครื่องจิ้ม” (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
  • รางวัลชนะเลิศ ๗,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๖,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๕,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย ๓ รางวัลๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท ๑๒,๐๐๐ บาท
  • รางวัลส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ๒ รางวัลๆ ละ ๒,๕๐๐ บาท
 • ประกวดวิจิตรตระการกรองร้อย “บายศรีสามชั้น” (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
  • รางวัลชนะเลิศ ๘,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๗,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๖,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย ๓ รางวัลๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท ๑๕,๐๐๐ บาท
  • รางวัลส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ๒ รางวัลๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท
 • ประกวดวิจิตรตระการกรองร้อย “พานรับน้ำพระพุทธมนต์” (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)
  • รางวัลชนะเลิศ ๙,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๘,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๗,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย ๓ รางวัลๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท ๑๘,๐๐๐ บาท
  • รางวัลส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ๒ รางวัลๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท
 • ประกวดวิจิตรตระการกรองร้อย “กระเช้ามาลีวิจิตร” (ระดับอุดมศึกษา)
  • รางวัลชนะเลิศ ๑๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๙,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๘,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย ๓ รางวัลๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท ๒๑,๐๐๐ บาท
  • รางวัลส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ๒ รางวัลๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท
 • ประกวดวิจิตรตระการกรองร้อย “ชุดขันหมากเอก” (ระดับอุดมศึกษา) (ส่งผลงานเข้าประกวด)
  • รางวัลชนะเลิศ ๑๒,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๑๐,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๙,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย ๓ รางวัลๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท ๒๑,๐๐๐ บาท
  • รางวัลส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ๒ รางวัลๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท
 • ประกวดวิจิตรตระการกรองร้อย “โต๊ะหมู่บูชา ๙” (ประชาชนทั่วไป) (ส่งผลงานเข้าประกวด)
  • รางวัลชนะเลิศ ๑๘,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ๑๕,๐๐๐ บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ๑๓,๐๐๐ บาท
  • รางวัลชมเชย ๓ รางวัลๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท ๒๔,๐๐๐ บาท
  • รางวัลส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ๒ รางวัลๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ

 • ผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนจะได้รับเกียรติบัตร
 • ชิ้นงานที่เข้าร่วมประกวดทุกชิ้นที่ได้รับรางวัล คณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์จัดแสดงไว้ตลอดการจัดงาน
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ชุดขันหมากเอก สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือ งานใบตอง ของ ศาสตราจารย์มณีรัตน์ จันทนะผะลิน

ติดต่อสอบถาม

 • ผศ.ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์ โทรศัพท์ ๐๙-๘๙๒๙-๔๙๕๖
 • คุณทิวาภรณ์ ค าแก้ว โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๔-๕๑๙๐
 • เย็บร้อย ค่อยจีบ 66
2023-09-25

Written by:

X