สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “การให้คือรางวัลที่ยิ่งใหญ่” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 148,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

ประเภทการประกวด

 • ประเภทนักเรียน/นักศึกษา
  ผู้ส่งผลงาน จะต้องมีอายุไม่เกิน 25 ปี โดยศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือต่ำกว่า และแสดงหลักฐานการเป็นนักเรียน/นักศึกษา
 • ประเภทประชาชนทั่วไป
  ผู้ส่งผลงาน จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย และปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศไทย

คุณสมบัติและเงื่อนไข ในการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดการสมัครในระบบให้ครบถ้วน ได้ที่ Google Forms
 • ผู้สมัครเข้าร่วมการประกวด จะต้องตั้งชื่อภาพ, ระบุสถานที่ถ่ายภาพ วันที่ถ่าย และเขียนคำอธิบายแนวความคิดของภาพ ระหว่าง 250 – 700 ตัวอักษร (character)
 • ผู้สมัครเข้าร่วมการประกวด สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกิน 3 ภาพ
 • ผู้สมัครเข้าร่วมการประกวด จะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นเด็ดขาด และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น
 • ภาพที่ส่งเข้าร่วมการประกวด บันทึกตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 จนถึงวันหมดเขตรับสมัคร และเป็นภาพที่ถ่ายในประเทศไทยเท่านั้น
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นไฟล์ภาพสี หรือขาวดำ แนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera, Tablet และ Smartphone) หรือกล้องบรรจุฟิล์ม หากใช้โดรน (Drone) ในการถ่ายภาพ จะถือว่าผู้ส่งผลงานได้ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการใช้โดรน เพื่อคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว และมีส่วนรับผิดชอบต่อผลบังคับทางกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว
 • ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิทัลที่มีความละเอียดสูง
 • ไฟล์ภาพ ต้องมี “ขนาดด้านสั้นที่สุดไม่ควรต่ำกว่า 2,400 Pixels” และ “ขนาดด้านยาวที่สุดไม่ควรต่ำกว่า 4,000 Pixels” ในรูปแบบไฟล์ .jpeg (ต้องรักษาไฟล์ RAW ไว้แสดงในกรณีที่มีการเรียกตรวจสอบ)
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ
 • สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะหรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีสิทธินำภาพถ่ายทุกภาพที่ได้รับรางวัลไปใช้ในการเผยแพร่ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ และไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้าภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันประกาศผลรางวัล ทั้งนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้ และเมื่อพ้นจากช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว หากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีความประสงค์จะใช้ภาพใดสำนักงานฯ จะติดต่อขออนุญาตจากเจ้าของภาพก่อน เป็นรายกรณี ในการนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีสิทธิ์นำภาพที่ได้รับคัดเลือก เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ การแสดงนิทรรศการ การตีพิมพ์ภาพลงในสูจิบัตร รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ทางราชการอื่นใดที่ไม่หวังผลทางการค้าได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า
 • หากภาพที่ส่งเข้าประกวดปรากฏใบหน้าบุคคล ที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลในภาพได้ ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องแนบเอกสารยินยอมให้ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จากบุคคลในภาพ/ผู้ปกครองของบุคคลในภาพ ในคราวเดียวกับการส่งภาพเข้าประกวด ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มิเช่นนั้น จะถือว่าภาพดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์การประกวด และถูกตัดสิทธิ์จากการพิจารณาตัดสินรางวัล
 • ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด และไฟล์ภาพดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของภาพอย่างสมบูรณ์
 • บุคลากรในคณะทำงานการจัดประกวดภาพถ่าย และคณะกรรมการตัดสิน ไม่มีสิทธิ์ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข รวมถึงของรางวัล โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หากปรากฏว่าภาพที่เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน คณะกรรมการฯ มีอำนาจในการตัดสินผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน – 25 ตุลาคม 2566 (ปิดระบบเวลา 16.00 น.)
 • ประกาศผลการประกวด วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

หมายเหตุ วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การพิจารณาตัดสิน

 • การจัดองค์ประกอบและความสวยงามของภาพ 30 คะแนน
 • ชื่อภาพ คำบรรยายภาพ และความสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด 10 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
 • เทคนิคการถ่ายภาพ 30 คะแนน
 • รวมคะแนนทั้งหมด 100 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • ประเภทนักเรียน/นักศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมใบเกียรติบัตร
 • ประเภทประชาชนทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 างวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 096-339-7095
 • อีเมล [email protected]
 • www.facebook.com/TheGovernmentLotteryOffice
2023-10-01

Written by:

X