สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโฆษณาหนังสั้น “GLO Innovation Short Film Contest 2024” ในหัวข้อ “Innovation For Better Life นวัตกรรมที่สะดวกต่อการใช้ชีวิต” ชิงทุนการศึกษามูลค่า 800,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นนิสิต นักศึกษาที่กําลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาสังกัดของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ
 • ส่งผลงานได้เฉพาะประเภททีม ตั้งแต่ 2-5 คน (ทีมละไม่เกิน 5 คน) โดย 1 คน สามารถสังกัดได้ 1 ทีมเท่านั้น

หลักเกณฑ์ในการประกวดโฆษณาหนังสั้น

 • ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องผ่านการเข้าอบรมความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมผ่าน Conference Zoom ตามวันเวลาที่กําหนดเท่านั้น จึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดได้( สามารถส่งตัวแทน 1คน/ทีม เข้ารับการอบรมได้ )
 • ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลในใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารของผู้เข้าร่วมทีมและอาจารย์ที่ปรึกษา ในรูปแบบไฟล์ PDF ภายในวันและเวลาที่กําหนด
 • ผู้สมัครส่ง Story line/ บทภาพยนตร์หลังจากได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม ภายในวันและเวลาที่กําหนด หากแบบฟอร์มการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือส่งล่าช้าเกินกว่ากําหนด จะไม่ได้รับการพิจารณา
 • เนื้อหาของโฆษณาหนังสั้นต้องมีความยาวไม่เกิน 2 นาที ( รวม Title และ End credit )
 • ผลงานส่งเข้าประกวด ภายใต้หัวข้อ “Innovation for Better Life นวัตกรรมที่สะดวกต่อการใช้ชีวิต” โดยเนื้อหาต้องสร้างสรรค์ ไม่ก่อให้เกิดกระแสที่ไม่ดีต่อสังคม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยการสื่อความหมายขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละทีม
 • เนื้อหาต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง/ก่อให้เกิดความขัดแย้งใด ๆ และต้องไม่หลบหลู่ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคําที่เป็นการดูถูกดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด
 • หากมีบทพูดหรือข้อความที่เป็นส่วนประกอบของเนื้อหา ต้องมีการบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ ให้ชัดเจน
 • ส่งไฟล์ฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบ Full HD ขึ้นไป (ประเภทของไฟล์: ProRes422 HQ และ h.264 )
 • ไม่เป็นผลงานที่ทําซ้ำ ดัดแปลง และไม่เคยนําไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดมาก่อน
 • คณะกรรมการคัดเลือก มีอํานาจตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตาม กฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 • ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้เผยแพร่ในโรงภาพยนตร์ในช่วงเวลาการจัดงานในช่องทางของ บริษัท เมเจอร์ซีนีแอด จํากัด
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ทีมที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบผลิตจริง 10 ทีม จะได้รับเงินสนับสนุนการผลิตโฆษณาหนังสั้น จํานวน 50,000 บาท/ทีม
 • โฆษณาหนังสั้นจะต้องเสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กําหนดหลังจากได้รับทุน ( นับจากวันที่ระบุในสัญญา ) มิเช่นนั้นผู้เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบความเสียหายตามจํานวนเงินที่ได้รับทุน
 • โฆษณาหนังสั้น10 เรื่องสุดท้ายเป็นลิขสิทธิ์ของ สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป
 • ผู้ชนะเลิศจะต้องผลิตไฟล์ VDO ความยาวไม่เกิน 1 นาที เพื่อให้สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลใช้ประชาสัมพันธ์ภายในโรงภาพยนตร์ในเครื่อ Major ระยะเวลา 1 ปี
 • ตัวละคร ภาพและเสียง ที่นํามาใช้ต้องเป็นไปตามลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องเท่านั้น ( character right & copy right )

เอกสารประกอบการสมัคร (ไฟล์ PDF.)

 • ใบสมัคร จํานวน 1 ชุด
 • สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา หรือสําเนาหลักฐานการเป็น นักศึกษา จํานวน 1 ชุด/คน
 • ที่ปรึกษาโครงการ เบอร์ติดต่อ และบัตรประจําตัวประชาชน ของที่ปรึกษา 1 ฉบับ

ระยะเวลาการดําเนินโครงการ

 • 16 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2567 เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการพร้อมลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม
 • 14 มีนาคม 2567 อบรมความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมผ่าน Conference Zoom
 • 15 มีนาคม – 8 เมษายน 2567 ส่งผลงาน Story line/ บทภาพยนตร์ พร้อมตั้งชื่อเรื่อง ส่งผลงานได้ที่ [email protected]
 • 11 เมษายน 2567 ประกาศผลการคัดเลือก 20 ทีม
 • 19 เมษายน 2567 ทีมที่ได้คัดเลือก 20 ทีมสุดท้าย นําเสนอ Story line / บทภาพยนตร์ในรูปแบบ Presentation นําเสนอผลงานภาพยนตร์สั้นต่อคณะกรรมการผ่าน Conference Zoom โดยใช้เวลาทีมละไม่เกิน 15 นาที
 • 22 เมษายน 2567 คณะกรรมการประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกจํานวน 10 ทีม พร้อมรับงบประมาณสนับสนุนการผลิตโฆษณาหนังสั้นทีมละ 50,000 บาท เพื่อนําไปทําการผลิตชิ้นงาน
 • 4 พฤษภาคม 2567 10 ทีมที่ผ่านเข้ารอบร่วมกิจกรรม Workshop
 • 11 มิถุนายน 2567 ผู้ผ่านการคัดเลือก 10 ทีม ส่งผลงาน
 • 20 มิถุนายน 2567 ประกาศผลผู้ชนะ @SAMSUNG LED CINEMA, SIAM PARAGON

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 80,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 50,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 7 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • โทร : 083 823 9176
 • www.facebook.com/gloinnovationshortfilmcontest2024
2024-02-22

Written by:

X