ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ศปท. ปปง.) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้น ในหัวข้อ “เยาวชนไทยไม่ทนต่อการทุจริตและการฟอกเงิน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๓๑,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และกล้าแสดงออก ถ่ายทอด ประสบการณ์การต่อต้านการทุจริต และการฟอกเงิน ลงในคลิปวิดีโอสั้น

กติกาการส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวด

 • นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.๑ – ม.๖ หรืออายุระหว่าง ๑๒ – ๑๘ ปี ภายในวันที่ปิดรับสมัคร) จัดทําคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อ “เยาวชนไทยไม่ทนต่อการทุจริตและการฟอกเงิน” โดยเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน การฟอกเงินที่พบความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ข้อเสนอแนะ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการต่อต้านการทุจริตและการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน ส่งคลิปประกวดอัปโหลดบนแอปพลิเคชัน TikTok และสื่อสังคมออนไลน์อื่น
 • สามารถจัดทําในรูปแบบเดี่ยว หรือกลุ่ม (ถ้าเป็นกลุ่มจะต้องมีหัวหน้ากลุ่มไว้คอยติดต่อประสานงาน) โดยขอให้ระบุชื่อ นามสกุล ชั้นเรียน โรงเรียน ของผู้ร่วมจัดทําทุกคนในใบสมัคร พร้อมทั้งอัปโหลดหลักฐานการเป็นนักเรียน ได้แก่ บัตรประจําตัวนักเรียน หากไม่มีบัตรนักเรียนให้ใช้หนังสือรับรองโดยครูประจําชั้น ครูประจําวิชา หรือผู้อํานวยการโรงเรียน หากผู้เข้าประกวดเป็นนักเรียนต่างโรงเรียนกันจะต้องมีผู้รับรองของนักเรียนแต่ละโรงเรียนแยกกันให้ครบทุกคน
  กรณีการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ให้ใช้บัตรนักศึกษา กศน. หากไม่มีบัตรนักศึกษาดังกล่าว ให้ใช้หนังสือรับรองโดยครูประจําชั้น หรือผู้อํานวยการ กศน. เขต กรณีการศึกษาตามอัธยาศัย (Home School) ให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง
  ผู้เข้าประกวดที่ศึกษาอยู่โรงเรียนนานาชาติหรือโรงเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักในการศึกษาเล่าเรียน จะต้องสามารถเข้าใจภาษาไทยหรือมีผู้ติดต่อประสานงานที่เข้าใจภาษาไทย เนื่องจากในการติดต่อประสานงานต่าง ๆ ของกิจกรรม จะดําเนินการเป็นภาษาไทยทั้งหมด
 • ความยาวของคลิปวิดีโอ ตั้งแต่ ๑๕ วินาที ถึง ๓ นาที หากมีบทพูดโดยใช้ภาษาท้องถิ่นหรือภาษาต่างประเทศ จะต้องใส่คําบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาไทยมาด้วย
 • ติดแฮชแท็ก #amlo #ปปง #acocamlo #เยาวชนไทยไม่ทนต่อการทุจริตและการฟอกเงิน (ต้องติดแฮชแท็กให้ครบ)
 • กรอกใบสมัครการเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน ใบสมัครซึ่งปรากฏในกลุ่มไลน์ Open Chat แนบท้ายประกาศ พร้อมแนบลิ้งก์คลิปวิดีโอดังกล่าวที่อัปโหลดไว้ใน Google Drive (ตั้งค่าการเข้าถึงแบบสาธารณะ) ทั้งนี้คณะกรรมการขอสงวนสิทธิในกรณีผู้อัปโหลดคลิปวิดีโอเข้าประกวดผ่านแอปพลิเคชัน TikTok หรือสื่อออนไลน์อื่น แต่ไม่ได้กรอก ใบสมัคร หรือในกรณีที่คณะกรรมการไม่สามารถเข้าไปดูคลิปวิดีโอตามลิ้งก์ที่ผู้สมัครแนบมา ใน Google Drive ได้ ถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้
 • ส่งผลงานได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่อื่นใดมาก่อน และไม่เคยเผยแพร่ผ่านสื่อ ออนไลน์ที่ใดมาก่อน
 • ผู้ส่งผลงานจะต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเองเท่านั้น โดยผลงานต้องไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด คณะกรรมการจะดําเนินการรับรางวัลคืนหากมีการตรวจสอบภายหลังพบว่าผลงานไม่เป็นตามหลักเกณฑ์ อีกทั้งผู้ส่งผลงานเป็นผู้รับผิดชอบกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
 • เนื้อหาของผลงานจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่ขัดต่อความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี และไม่หมิ่นประมาทบุคคลอื่น
 • ผลงานที่ได้รางวัลทั้งหมด คณะกรรมการจะพิจารณาเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ ในช่องทางต่าง ๆ ของ สํานักงาน ปปง. ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยสิทธิในผลงานจะเป็นของ สํานักงาน ปปง. ซึ่ง สํานักงาน ปปง. สามารถนําไปปรับปรุง แก้ไข เผยแพร่ ได้ตามที่เห็นสมควร
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเดินทางมารับรางวัลที่สํานักงาน ปปง. หากไม่สามารถเดินทางมาได้ด้วยตนเองจะต้องมีผู้แทนเข้ารับรางวัล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิในการรับรางวัล โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับรางวัลด้วยตนเอง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมจะแจ้งนัดหมายการเข้าร่วมกิจกรรมมอบรางวัลให้ทราบในเบื้องต้นทางโทรศัพท์และแจ้งเป็นหนังสือโดยตรง โดยในพิธีมอบรางวัล สปท. ปปง. จะมีการประกาศชื่อ นามสกุล อายุ สังกัดโรงเรียน การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (วิดีโอ) ของผู้ได้รับรางวัลเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ของ สํานักงาน ปปง. ซึ่งจะมีแบบฟอร์มให้ความ ยินยอม (Consent) ข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ผู้เข้าร่วม พิธีกรอกข้อมูลดังกล่าว
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถอุทธรณ์ได้
 • ประกาศผลรางวัลในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ผ่านทาง
  • เว็บไซต์สํานักงาน ปปง. www.amlo.go.th
  • เว็บไซต์ ศปท.ปปง. www.amlo.go.th/acoc
  • เฟซบุ๊กเพจประกวดคลิปวิดีโอสั้น ปปง.
  • ไลน์ Open chat ประกวดคลิปสั้น ปปง.

หลักเกณฑ์การพิจารณา รวม ๑๐๐ คะแนน

 • ความคิดสร้างสรรค์ แปลกใหม่ ๔๐ คะแนน
 • เนื้อหาคลิปมีความสอดคล้องกับหัวข้อ ๓๐ คะแนน
 • การใช้ภาษาการสื่อสารในคลิปมีความเข้าใจง่าย ๒๐ คะแนน
 • คะแนนความนิยมจากการกดไลก์และกดแชร์  ๑๐ คะแนน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา ๑ รางวัล ๑๒,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา ๑ รางวัล ๘,๐๐๐ บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา ๑ รางวัล ๕,๐๐๐ บาท
 • รางวัลชมเชย เกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา ๒ รางวัล ๓,๐๐๐ บาท

ติดต่อสอบถาม
Facebook : ประกวดคลิปวีดีโอสั้น สำนักงาน ปปง.

2024-06-03

Written by:

X