กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเชิญชวนผู้ประกอบกิจการหอพัก ที่ประสงค์จะขอรับการตรวจประเมินหอพักเอกชนเพื่อให้ได้รับประกาศเกียรติคุณหอพักเอกชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567

ประเภทของการคัดเลือก

 • หอพักเอกชนเกียรติคุณ
 • หอพักเอกชนเกียรติคุณดีเด่น

คุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชนที่จะขอรับการตรวจประเมิน
ผู้ประกอบกิจการหอพักต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักจากนายทะเบียนประเภทใดประเภทหนึ่ง

 • หอพักเอกชนขนาดเล็ก
  หมายถึง หอพักที่มีห้องพัก ไม่เกิน 50 ห้องหรือมีพื้นที่ทุกห้องรวมกันไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร
 • หอพักเอกชนขนาดกลาง
  หมายถึง หอพักที่มีห้องพักเกิน 50 ห้องแต่ไม่เกิน 100 ห้อง หรือมีพื้นที่ทุกห้องรวมกันเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร
 • หอพักเอกชนขนาดใหญ่
  หมายถึง หอพักที่มีห้องพักเกิน 100 ห้องหรือมีพื้นที่ทุกห้องรวมกันเกิน 2,000 ตารางเมตร

สามารถดาวน์โหลดแบบคำขอรับการตรวจประเมินหอพักเอกชนเพื่อให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน (http://www.dcy.go.th)

ยื่นแบบคำขอรับการตรวจประเมินหอพักเอกชนเพื่อให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณและเอกสารหลักฐานประกอบ

 1. กรณีกรุงเทพมหานคร ส่งด้วยตนเองต่อนายทะเบียน ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานเขต 50 เขต ที่หอพักนั้นตั้งอยู่ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567
 2. กรณีต่างจังหวัด ส่งด้วยตนเองต่อนายทะเบียน ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่หอพักนั้นตั้งอยู่ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2567

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://drive.google.com/…/15YJ4cKNurrRDPWcFA4frbelcrVq…

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทรศัพท์ 0 2651 6959 (ตามวันและเวลาราชการ) เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน (http://www.dcy.go.th)

2024-03-27

Written by:

X