สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับ NECTEC และมูลนิธิสยามกัมมาจล ขอเชิญนักเรียน-นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม “ต่อกล้าอาชีวะ” ปี 2567 ชิงทุนในการพัฒนาผลงาน ทีมละ 30,000 บาท

วัตถุประสงค์

 • อาจารย์และนักศึกษามีทักษะและความเข้าใจ เทคโนโลยีด้าน IoT ทั้งทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Coding) และการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับระบบอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งเลือก IoT Platform ได้เหมาะสมกับปัญหาและสถานการณ์
 • นักศึกษาพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่จำเป็น (ทักษะการคิดวิเคราะห์, ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์, ทักษะการสื่อสาร และทักษะการทำงานเป็นทีม) และอาจารย์มีทักษะการเป็นโค้ช เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาให้พร้อมไปสู่การทำงานจริง
 • อาจารย์และนักศึกษาเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนและพร้อมสำหรับการฝึกประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรมภาคเอกชนเห็นความสามารถของ นศ. ก่อนรับเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ

คุณสมบัติ

 • ผู้สมัคร
  นักเรียน / นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ เครื่องมือวัดและควบคุมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และปิโตรเคมี
 • ที่ปรึกษา
  อาจารย์และบุคลากรด้านการศึกษาสังกัด สอศ. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สถานประกอบการ
  มีสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีทางด้าน IoT กับอุปกรณ์ต่างๆ รองรับ เพื่อร่วมพัฒนาผลงานและฝึกปฏิบัติงาน
 • มีความสนใจ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลงาน
 • มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการฯ และสามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามกำหนดได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการฯ

หลักเกณฑ์ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • รับสมัครเป็นทีม ทีมละ 4 คน สมาชิกภายในทีมต้องมาจากสถานศึกษาเดียวกัน โดยแต่ละสถานศึกษาสามารถส่งทีมสมัครเข้าร่วมโครงการได้ไม่จำกัดจำนวน
 • มีอาจารย์ที่ปรึกษาทีมละ 1 -2 ท่าน จากสถานศึกษาเดียวกับผู้สมัคร
 • ผู้สมัครต้องมีช่วงเวลาฝึกงานคาบเกี่ยวกับระยะเวลาดำเนินงานของโครงการ (ใส่ช่วงเวลา) หรืออยู่ระหว่างการฝึกงาน
 • ผลงานสิ่งประดิษฐ์ / กระบวนการในการช่วยแก้ปัญหาหรือส่งเสริม อุตสาหกรรม / ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์
 • ผู้สมัครต้องแสวงหาสถานประกอบการที่มีความสนใจให้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ หรือแนวความคิด (Idea) ของผู้สมัครไปทดลอง / ทดสอบใช้งานในสถานประกอบการนั้นๆ มาเข้าร่วมโครงการ

ลักษณะผลงาน

 • เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์  (Product)  หรือกระบวนการ (Solution) ที่นำเทคโนโลยี Internet of thing (IoT) ช่วยแก้ไขปัญหา หรือเป็นประโยชน์แก่สถานประกอบการประเภท โรงงานอุตสาหกรรม หรือ ผู้รวมระบบ (System Integrator หรือ SI) เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต ลดค่าใช้จ่าย ลดการสูญเสีย ลดการใช้พลังาน เป็นต้น
 • แนวคิดของผลงานจะต้องสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ หรือหากเป็นแนวคิดที่ต่อยอดมาจากผลงานเดิมที่มีอยู่แล้ว จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อนและต้องมีความใหม่ไม่น้อยกว่า 50%    
 • แนวคิดของผลงานจะต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่ลอกเลียนหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น

ข้อมูลประกอบการสมัคร

 • ข้อเสนอโครงการ (Proposal) การพัฒนาผลงานในโครงการ “ต่อกล้าอาชีวะ” ประจำปี 2567
 • Link คลิปวิดีโอนำเสนอข้อมูลของผลงาน (ความยาวไม่เกิน 5 นาที)      

กำหนดระยะเวลา
สมัครตั้งแต่วันนี้ – 19 มกราคม 2567

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook : ต่อกล้าให้เติบใหญ่
 • โทร. 02-5646900 ต่อ 2328
2023-12-16

Written by:

X