กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทย หรือ JICA Thailand
กำหนดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2566 หลักสูตรการพัฒนาอุตสาหกรรมผ่านทรัพยากรท้องถิ่น ประเทศญี่ปุ่น (Industrial Development through Local Resources Course) ระหว่างวันที่ 4-21 ตุลาคม 2566 ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 12 คน และหลักสูตรการช่วยสนับสนุนผู้ทุพพลภาพ (Support for Persons with Disabilities Course) ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์
และวันที่ 26 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2566 ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 13 คน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชนและครอบครัว โทร.0-2253-9115 www.dcy.go.th

2023-07-06

Written by:

X