เปิดสมัครรับทุนแล้ว!! “อบรมฟรีตลอดหลักสูตร” กับโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) (รุ่น 3)

หลักสูตรระยะสั้น :
การตลาดเชิงเนื้อหาด้วย AI และ Data เพื่อเสริมสร้างพลังผู้ประกอบการ และเพิ่มคุณค่าการสื่อสารขององค์กรในบริบทดิจิทัล (Generative AI and DATA-Driven Content Marketing for Digital Entrepreneurs and Effective Organizational Communication)
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ได้รับใบประกาศนียบัตรเมื่อจบหลักสูตร

เนื้อหาการเรียน
• โมดูลที่ 1: การสร้างสรรค์เนื้อหาด้วยข้อมูลตั้งแต่ต้นจบ พร้อมทำงานได้จริง(From End-to-End Data/AI-Driven Content Creation) วันที่ 13-17 ก.ค. 66
• โมดูลที่ 2: การเข้าใจผู้บริโภคอย่างลึกซึ้งด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Social Listening (Data Analytics and Visualization for Consumer Insight) วันที่ 21-23 ก.ค. 66
• โมดูลที่ 3: Generative AI สำหรับการสร้างเนื้อหาและการผลิตที่สร้างสรรค์ (Chat GPT:Supercharging Content Creation) วันที่ 5-6 ส.ค. 66
• โมดูลที่ 4: เสริมพลังการสร้างสรรค์เนื้อหา ที่ขับเคลื่อนองค์กร แบรนด์ ผ่านประสบการณ์จากนักวิชาชีพ (Power Up Content Marketing with Best Practices) วันที่ 16 และ 21 ส.ค. 66
• โมดูล 5 ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการจริง หรือที่หน่วยงานของท่าน วันที่ 24 ก.ค. – 11 ก.ย. 66

ระยะเวลาเรียน 3 เดือน

 • เรียน 12 ครั้ง (4 โมดูล) เรียน Onsite ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ฝึกปฏิบัติงานจริง (203 ชั่วโมง) ที่สถานประกอบการจริง หรือหน่วยงานของท่าน

➡️ เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะ Up Skill / New Skill / Re Skill
 • ผู้ที่ต้องการทำงาน หรือ ต่อยอดการพัฒนาทักษะใหม่เพื่อทำงานในองค์กร สถานประกอบการที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ และการตลาดผ่านสื่อสังคม ทุกรูปแบบ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เจ้าของแบรนด์ SME หน่วยงานไม่หวังผลกำไร Freelance, Influencer, Content Creator
 • นิสิต นักศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • บัณฑิตจบใหม่

📌 คุณสมบัติ

 • ผู้ที่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ครบถ้วน (ถ้าทำงานจะต้องได้รับอนุญาตจากต้นสังกัด)
 • มีคอมพิวเตอร์ที่สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตได้
  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2566 (รับจำนวนจำกัด)
  ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกวันที่ 3 กรกฎาคม 2566

สมัครอบรม คลิก https://forms.gle/qCjgk4Yb3i83hHDP9
📲 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม inbox: https://www.facebook.com/CICNitadeNida
หรือ LINE@ ศูนย์ CIC นิเทศนิด้า https://lin.ee/B13XcxB

Data #AI #DataAnalytics #ContentMarketing #ContentCreation #Dashboard #ChatGPT #CICนิเทศนิด้า #นิเทศนิด้า

2023-06-21

Written by:

X