เปิดรับสม้ครแล้ว ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น MEXT

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น Japanese Government (MEXT) Scholarship ประจำปีการศึกษา 2566 ผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษา กรุณาศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครจากด้านล่างนี้ ประเภททุนนักศึกษาวิจัย (Research Students) Application Guidelines Annex (กำหนดการและข้อกำหนดของประเทศไทย) Admission Form (บัตรเข้าห้องสอบ) Application Form  Field of Study...

ชวนน้องๆ ม.3 – ม. 5 สมัครขอรับทุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระยะ 1 รุ่นที่ 62 (พ.ศ.2566-2567) เปิดรับสมัครประเภททุนรัฐบาลสหรัฐอเมริกา "Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study - KLYES" ทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการเต็มจำนวนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา.โดยน้อง ๆ ที่สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการนี้กับเราได้ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นนักเรียนไทย...

มูลนิธิBCL ชวนน้องๆ เรียนฟรี กับโครงการยุวชนคนเกษตร ระดับ ปวช ปวส และ ป.ตรี

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน เปิดรับสมัครนักเรียน ศึกษาต่อ โครงการยุวชนคนเกษตรหลักสูตรผู้ประกอบการเกษตรแนวใหม่มุ่งเน้นการปฏิบัติ รู้ลึก รู้จริง ทำจริง ครบวงจรเกษตร ทั้งเรื่องพืช ผลไม้ สัตว์ ประมง เทคโนโลยีการเกษตร และธุรกิจการเกษตร.ขอเพียงผู้สมัครมีความตั้งใจจริง มีความซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย และพร้อมจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรกรรม พัฒนาตนเอง และเติบโตไปพัฒนาชุมชนหรือสังคมต่อไป.......

สถานีเด็ก kid station ร่วมกับ FYAA เชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพมอบทุนการศึกษาให้เด็กพิการ ทุนละ 1,000 บาท

สถานีเด็ก kid station ร่วมกับ สมาคมเยาวชนมิตรภาพสำหรับศตวรรษที่ 21 ประเทศไทย (FYAA) สำนักข่าวต้นกล้านิวส์ รายการเรื่องเด่น ประเด็นเด็ก รายการสานฝันสู่วันใหม่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย  ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพมอบทุนการศึกษาให้เด็กพิการ ทุนละ 1,000 บาท และมอบของขวัญให้กับน้องๆ ในโครงการ ...

นิเทศ@นิด้า เปิดให้ทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 6 พ.ค. 65!!

 หลักสูตรปริญญาเอก “ถ้าคุณใช่เราให้ทุน และเรามีเงินเดือนให้ และสามารถเรียนจบได้ภายใน 3 ปี”. . เปิดสอน เฉพาะ เสาร์ - อาทิตย์. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม เป็นหลักสูตรขั้นสูงที่มีการบูรณาการและประยุกต์นวัตกรรม แนวคิด เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านการสื่อสารโดยนำเสนอนวัตกรรมองค์ความรู้นิเทศศาสตร์ยุคใหม่ในมุมมองที่ต่างจากอดีต และเสนอมุมมองที่เป็นนวัตกรรมในภาพกว้าง จึงนับเป็นการบูรณาการศาสตร์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์นักนิเทศศาสตร์ และบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดใหม่และทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก. การขอทุนจากนิเทศนิด้า ไม่ยากอย่างที่คิดเพียงแค่มีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโท 3.50 ขึ้นไป...

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนทุนนวัตกรรมดิจิทัล ด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) และทุนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity)

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุเข้ารับราชการ ประกอบด้วย 1. ทุนนวัตกรรมดิจิทัล ด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม) จำนวน 5 ทุน และ 2. ทุนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์...
X