สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์สังคม “โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย” ปีที่ ๑๕ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๔๔๐,๐๐๐ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เป็นเยาวชนอายุตั้งแต่ ๑๕-๒๕ ปี
 • กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา / อุดมศึกษา หรือ เทียบเท่า
 • มีสมาชิกในทีมไม่เกิน ๑๐ คน จะอยู่สถาบันเดียวกันหรือไม่ก็ได้
 • มีครูที่ปรึกษาในการสร้างสรรค์และดําเนินโครงการ ๑ ท่าน
 • สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งสามารถส่งทีมเข้าประกวด ได้โดยไม่จํากัดจํานวนทีม หรือ จํานวนโครงการ

กติกาการประกวด

 • โครงการที่ส่งเข้าประกวด เป็นโครงการที่สร้างคุณค่าและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน/สังคม ให้ดีขึ้นจากเดิม ในด้านต่างๆ สอดคล้องกับสภาวการณ์บ้านเมือง และ เนื้อหาของจิตสํานึกรักเมืองไทย คือ การร่วมกันสร้างความรักจิตสํานึกในการพัฒนาชุมชนอย่างสร้างสรรค์
 • เป็นโครงการที่เยาวชนคิดสร้างสรรค์ขึ้นเอง โดยไม่เกิดจากการละเมิดสิทธิของผู้อื่นไม่ขัดต่อวิถีหรือวัฒนธรรมท้องถิ่น สอดรับกับพื้นฐานความต้องการของชุมชน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือไม่ปลอดภัยต่อผู้ร่วมกิจกรรม
 • กิจกรรม/โครงการที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นสิ่งที่ทําได้จริงในระยะเวลาที่กําหนด (๓๐ วัน)
 • โดยระหว่างที่ดําเนินโครงการ ทีมงานจะต้องผลิตเนื้อหา (Content Creator) เพื่อโพสต์อธิบายการทํางาน นําเสนอข้อมูล อัพเดทการดําเนินงานต่างๆ ในรูปแบบของ ภาพประกอบคําอธิบาย / เรื่องเล่า / คลิป / CG / เพลง / นิทาน / Info Graphic หรือ อื่นๆ จํานวนไม่น้อยกว่า ๑๕ Content ตลอดระยะเวลา ๓๐ วันของการดำเนินโครงการ
 • หากโครงการที่ส่งเข้าประกวดเป็นโครงการที่ต่อเนื่องหรือสืบเนื่องมาจากการประกวดหรือเคยได้รับรางวัลในเวทีใดมาก่อนต้องแจงให้คณะกรรมการทราบ หากพบในภายหลังว่ามีการละเมิดสิทธิ หรือ มีความขัดแย้งกับชุมชนจากโครงการที่ทํานี้ ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์จากการประกวดและริบเงินรางวัลคืนได้ทันที
 • ในทุกๆ ขั้นตอนของการดําเนินโครงการ ทีมงานทุกคนต้องมีการวางแผนระวังและควบคุมให้สามารถดําเนินการภายใต้นโยบาย Social distancing ของรัฐบาลตลอดกิจกรรมโดยต้องสามารถแสดงหลักฐานได้ หากพบว่ามีกิจกรรมใดที่สุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ทํางานและผู้ร่วมงานแล้วขอสงวนสิทธิ์ในการปรับออกจากการแข่งขันทันที
 • ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในการพิจารณาทุกขั้นตอนผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่อันสิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา
ส่งใบสมัครได้ถึง วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

 • เป็นโครงการที่เกิดขึ้นได้จริง หรือ ความเป็นไปได้ (๓๐%)
  • โครงการปฏิบัติได้จริง ในแง่ OPERATION
  • โครงการปฏิบัติได้จริง ในแง่ ECONOMIC
  • โครงการปฏิบัติได้จริง ในแง่ SOCIAL COMMUNITY SUPPORT หรือ ปัจจัยเสริมอื่น
 • ความคุ้มค่า (๓๐%)
  • เป็นการลงทุนที่ได้ผลคุ้มกับกําลังเงิน เวลา และแรงงานที่ลงไป
  • สามารถส่งผลวงกว้าง ขยายผลได้ในระดับหลากหลายชุมชนหรือระดับประเทศ
 • ความยั่งยืน (๔๐%)
  • ความคงทน
  • เห็นผลระยะยาว
  • การใช้ทรัพยากรอย่างเคารพ
  • ก่อให้เกิดความสามัคคีความสงบสุขในสังคม ผ่านกระบวนการบูรณาการ

ติดต่อสอบถาม

 • Line: @jsnrmthai
 • Email : [email protected]
 • Facebook : จิตสำนึกรักเมืองไทย
2023-05-28

Written by:

X