ETDA ร่วมกับ Dek-D ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนรณรงค์ “ETDA Digital Citizen Pitching” หัวข้อ “ศิลปะการป้องกันตัวจากภัยออนไลน์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมโล่ เกียรติบัตร และของรางวัล

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดกระบวนการในรูปแบบที่น่าสนใจ ที่จะนำไปสู่การรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยที่นำไปใช้ได้จริง และเข้ากับบริบทของคนไทยในกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด เพื่อนำไปสู่การขยายผลไปทั่วประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่จำกัด เพศ อายุ การศึกษา
 • สมัครเป็นทีม ทีมละ 3 คน (1 ทีม สามารถส่งได้ 1 ผลงานเท่านั้น)
 • ผู้สมัครสามารถมีรายชื่อได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น

รายละเอียดการเข้าร่วมการประกวด
ผู้สนใจเข้าร่วมการประกวด สมัครออนไลน์ กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทั้งจัดทำแผนรณรงค์ “ศิลปะการป้องกันตัวจากภัยออนไลน์” โดยมีขอบเขตการเขียนแผนดังต่อไปนี้

 • ชื่อแผนรณรงค์
 • กลุ่มเป้าหมายของการรณรงค์
 • ปัญหา หรือความเข้าใจผิด หรือพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อภัยออนไลน์ของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการแก้ไข
 • แผนรณรงค์ อย่างน้อยควรประกอบด้วย ความรู้ที่ต้องการสื่อสาร รูปแบบสื่อที่ใช้ในการสื่อสาร วิธีสื่อสารและแผนการสื่อสารเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด  แนบไฟล์เอกสารความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ขนาด 16 pt สามารถมีภาพประกอบได้
 • ตัวอย่างสื่อที่ใช้ในแผนการรณรงค์ (แนบในฟอร์มได้เลย) ซึ่งอาจเป็นชิ้นงานจริง เช่น รูป Infographic, โปสเตอร์, รูปล้อเลียน, บทความ, แผนภาพ หรือร่างแนวคิดที่จะใช้ผลิตสื่อในโครงการ เช่น สตอรี่บอร์ด, แบบร่างสำหรับการออกแบบภาพ หรือ บทละคร บทภาพยนตร์ เป็นต้น  สามารถแนบไฟล์รูปภาพ, เสียง หรือวิดีโอได้
 • แผนรณรงค์ที่นำเสนอต้องสามารถปฎิบัติได้ในงบประมาณไม่เกิน 1 ล้านบาท และใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน 1 ปี

กติกาและข้อกำหนด

 • ผู้สมัครจะต้องสร้างสรรค์ผลงานขึ้นด้วยตนเอง โดยไม่ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือ ดัดแปลงจากงานอันมีลิขสิทธิของผู้อื่น หากตรวจพบว่าผลงานดังกล่าวเกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของผู้อื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการเข้าร่วมการแข่งขันของผู้สมัครได้ตลอดเวลา โดยมีผลทันทีและไม่ต้องแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้สมัครต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการละเมิดลิขสิทธิ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการประกาศผลผู้ชนะและมอบรางวัลแก่ผู้แข่งขันที่ทำผิดเงื่อนไขตามข้อนี้ไปแล้ว ผู้จัดงานสามารถเรียกของรางวัลคืนได้
 • เนื้อหาในแผนรณรงค์ ต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง/ก่อให้เกิดความขัดแย้งใด ๆ และต้องไม่ลบหลู่ ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิด ความแตกแยกในสังคม รวมทั้งไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับ 1 และรองชนะเลิศ อันดับ 2 ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ตลอดจนนำไปปรับปรุงเพื่อประโยชน์ต่อการสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) ในการทำธุรกรรมทางออนไลน์ให้กับประชาชน ในการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต หรือ ETDA Digital Citizen (EDC)
 • ผู้สมัครถือว่าได้รับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขการเข้าร่วมการประกวดเรียบร้อยแล้ว
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 4 มิ.ย.66 (ปิดรับ 11.00 น.)
 • 16 มิ.ย. 66 ประกาศผลคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย
 • 30 มิ.ย. 66 ผู้เข้ารอบจะได้เข้าร่วม #Workshop การทำ (ปั้น) โครงการ และ เทคนิคการ Pitching ให้ปังและสำเร็จ
 • 1-13 ก.ค. 66 พัฒนาแผนงานและเตรียม Pitching ให้ปังแบบมือโปร
 • 14 ก.ค. 66 นำเสนอผลงาน ตัดสินโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ & ประกาศผลผู้ชนะ

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัล 50,000 บาท  พร้อมโล่ เกียรติบัตร และของรางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 : เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ เกียรติบัตร และของรางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 : เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่ เกียรติบัตร และของรางวัล
 • รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล : เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และของรางวัล

ติดต่อสอบถาม

2023-05-28

Written by:

X