ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้ “40 ปี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด

 • ตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวด ต้องประกอบด้วย ตัวเลข ๔๐ ปี เป็นเลขไทยหรือ 40 ปี เลขอารบิกอย่างใดอย่างหนึ่ง และสอดคล้องกับธีมของงานประชุม 40 ปี ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ ได้แก่ “Celebrating 40 Years of Success”
 • ตราสัญลักษณ์ต้องมีความทันสมัย องค์ประกอบศิลป์สวยงาม ชัดเจน มีความเป็นสากล จดจำง่าย เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ และสามารถนําไปใช้งานได้หลายรูปแบบ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดตราสัญลักษณ์ ต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 • ผู้เข้าประกวด 1 ท่าน สามารถส่งผลงานได้หลายผลงาน
 • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าประกวดทราบล่วงหน้า
 • ไฟล์ผลงานการออกแบบทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด จะไม่ส่งคืนให้แก่ผู้เข้าประกวดทุกกรณี
 • การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจะเพิกถอนผลงาน
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีลักษณะละเมิดต่อกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมายไม่ว่าด้วยกรณีใด ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าประกวด

ข้อกำหนดการส่งผลงาน

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่ผลิตและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ โดยสามารถใช้โปรแกรมใดออกแบบก็ได้ แล้วแปลงไฟล์ และส่งไฟล์เป็นนามสกุล JPG, PNG และ AI (ส่งทั้ง 3 ไฟล์) ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้ และแบบอักษร (Font) ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องอธิบายความหมายของตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบแนบมาด้วย

การส่งผลงาน

 • เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ไม่เกินเวลา 23:59 น.
 • ช่องทางการส่งผลงานเข้าประกวด ส่งผลงานผ่านทาง E mail : [email protected]
 • ภายหลังจากที่ส่งผลงานเรียบร้อยแล้วให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน ที่โทรศัพท์หมายเลข 09-2268-6669 (คุณประเสริฐ เดชจิจารุวัฒน์) เพื่อตรวจสอบและยืนยันการรับผลงานที่ส่งเข้าประกวด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสด จำนวน 20,000 บาท และโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมทั้งเชิญผู้ชนะเลิศเข้ารับรางวัลในงานประชุมวิชาการประจำปี
 • รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล เงินสด รางวัลละ 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
E mail : [email protected]

2023-05-28

Written by:

X