เมื่อวันที่ 24-29 เม.ย.2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าธนบุรี (มจธ.)
นำเด็กและเยาวชนกลุ่มที่มีโอกาสน้อยที่สุดในสังคม ทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ มีปัญหาครอบครัว ฐานะยากจน ฯลฯ
ภายใต้การดูแลของกองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรู้ และสร้างอาชีพ มาทำกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
และทักษะทางสังคมที่ใช้เพื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้คนตลอดจนอุปนิสัย ทัศนคติ บุคลิกภาพ ที่เอื้อให้อยู่ร่วมกับตนเอง ผู้อื่น
ในสังคมให้อย่างสร้างสรรค์ มีความสุขร่วมกันภายใต้ Seed Scape โครงการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ดี
ที่ประกอบด้วยการเรียนรู้ทั้งใน มจธ. และในสถานที่ต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ รถไฟฟ้า สวนสาธารณะ โรงภาพยนตร์
เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และเตรียมความพร้อมเสริมสร้างความมั่นใจในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและการประกอบอ
าชีพให้กับเด็กและเยาวชนกองทุน

2023-05-08

Written by:

X