กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งเพลง “ออมกับ กอช.” ชิงเงนรางวัลมูลค่ารวมกว่า 330,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

กติกาการประกวด

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะเป็นการประพันธ์ขึ้นมาใหม่ทั้งเนื้อเพลงและทานอง ซึ่งเนื้อเพลงต้องเกี่ยวกับ “ออมกับ กอช.” โดยเป็นการประกวดประเภทเพลงป็อป (POP) ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที แต่ไม่เกิน 4 นาที
 • ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องไม่เป็นนักแต่งเพลงมืออาชีพ สามารถส่งในนามบุคคลหรือทีม โดยส่งได้ 1 ผลงาน/บุคคลหรือทีม
 • ผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดต้องส่งใบสมัคร เนื้อเพลง พร้อม Demo เพลง ในรูปแบบ .Mp3 หรือ .Wave โดยอัพโหลดผลงานลงใน Google Drive พร้อมคัดลอก URL และเปิดสิทธิการเข้าถึงเป็นสาธารณะส่งมาที่ อีเมล [email protected] โดยดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทาง www.nsf.or.th เฟซบุ๊ก กอช. ไลน์ กอช. พร้อมกรอกใบสมัครและส่งลิงค์ผลงานผ่าน Google form หมดเขตส่งผลงาน 31 สิงหาคม 2566
 • การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแบ่งออกเป็น 3 รอบดังนี้
  • รอบคัดเลือก คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานสำหรับเข้าประกวดในรอบสอง จำนวน 30 ผลงาน โดยผลงานที่เข้ารอบสองจะได้รับเงินรางวัลสนับสนุนผลงานเพลงละ 2,000 บาท (ยกเว้นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย รวม 5 รางวัล) ประกาศผลผู้เข้ารอบสองภายในวันที่ 15 กันยายน 2566
   ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสอง สามารถส่งเข้าประกวดรางวัล Popular Vote ผ่านช่องทาง TikTok ของตนเอง ระยะเวลาการส่งผลงาน 16 กันยายน – 16 ตุลาคม 2566 ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัล Popular Vote ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 โดยผลรางวัล Popular Vote จะไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินผลงานเพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศ
  • รอบสอง คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงาน 5 ผลงาน สาหรับเข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศ ผลงานที่ผ่านเข้ารอบจะต้องเรียบเรียงดนตรีใหม่ แต่เนื้อร้อง และทานองยังคงเดิม (Arrange) สาหรับการเรียบเรียงดนตรีใหม่ กอช. จะเป็นผู้จัดหาผู้เรียบเรียงดนตรีให้กับโดยผู้เข้าประกวดไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หากผู้เข้าประกวดมีความประสงค์จัดหาผู้เรียบเรียงที่ตนเองชื่นชอบเองผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศภายในวันที่ 25 กันยายน 2566
  • รอบชิงชนะเลิศ จะจัดการประกาศผลในการงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2566
   • โดยผลงานที่เข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 5 ผลงาน และได้ทำการเรียบเรียงดนตรีใหม่จะถูกขับร้องในรอบชิงชนะเลิศ โดยนักร้องและวงดนตรีที่ กอช. เป็นผู้จัดหาให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากผู้เข้าประกวดมีความประสงค์จัดหานักร้องเองผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
   • การตัดสินของคณะกรรมการจะพิจารณาจากเนื้อร้อง และทานองเป็นหลัก
 • ผลงานที่ชนะเลิศ กอช. จะน ามาท าเป็น Music Video (MV) สำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ กอช. ผ่านช่องทางต่างๆ
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานวันออมแห่งชาติ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 สำหรับผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตร
 • ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูลได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยส่งประกวดที่อื่นมาก่อน
 • หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีการกระทาที่ละเมิดกฎหมาย ถ้ามีการฟ้องร้อง ผู้ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบในทุกกรณี กองทุนการออมแห่งชาติจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบสองจานวน 30 ผลงาน ถือเป็นสิทธิ์ร่วมของ กอช. และผู้ส่งเข้าประกวด โดย กอช. มีสิทธิ์ในการปรับเพิ่มหน้าแรกในตอนต้นของผลงาน และนาผลงานเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ Facebook Youtube และสื่ออื่นๆ ตามที่ กอช. เห็นเหมาะสม
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นสิทธิ์ของ กอช. และ กอช. มีสิทธิ์นำไปเผยแพร่ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน
 • เงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากข้อกาหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • หมดเขตส่งผลงาน 31 สิงหาคม 2566
 • ประกาศผลผู้เข้ารอบสองจานวน 30 เพลง ภายในวันที่ 15 กันยายน 2566
 • ผลงานที่ผ่านเข้ารอบสอง จานวน 30 ผลงาน สามารถส่งเข้าประกวดรางวัล Popular Vote ผ่านช่องทาง TikTok ของตนเอง ระยะเวลาการส่งผลงาน 16 กันยายน – 16 ตุลาคม 2566
 • ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัล Popular Vote ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2566
 • ประกาศผลผู้ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศภายในวันที่ 25 กันยายน 2566
 • ตัดสินรอบชิงชนะเลิศในการงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 30,000
 • รางวัล Popular Vote 1 รางวัล 20,000 บาท
 • ผลงานที่เข้ารอบ 25 เพลง เพลงละ 2,000 บาท (ยกเว้นผู้ที่ได้รับรางวัล 5 รางวัล)

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 0 2049 9000 ต่อ 308 ถึง 311

2023-05-07

Written by:

X