สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอายุ 15 – 35 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “ITD NEXT : The Smart ASEAN Influencer Contest 2023” หัวข้อ “การค้าในโลกยุคหลัง covid-19 ที่นักธุรกิจรุ่นใหม่ควรใส่ใจ” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 180,000 บาท

วัตถุประสงค์
เพื่อเฟ้นหานักสื่อสารและสร้างสรรค์ผลงานด้านสื่อดิจิทัลรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ คล่องแคล่ว ทันสมัย และเปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจ

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • นักเรียน นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง 15-35 ปี (พิจารณาอายุ ณ วันสุดท้ายของการรับสมัคร)
 • เป็นผู้ที่มีบุคลิกดี มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก และสามารถถ่ายทอดข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้แก่บุคคลอื่นเข้าใจได้ง่าย
 • รับสมัครเป็นประเภทบุคคลเท่านั้น

กำหนดการกิจกรรมการประกวด

 • ส่งเอกสารการสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
 • ส่งผลงานรอบคัดเลือกได้ถึงวันที่ 21 เมษายน 2566
 • ประกาศผลรอบคัดเลือกในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566
 • เข้ารับการอบรมกับ ITD ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2566
 • ส่งผลงานรอบรองชนะเลิศ ตั้งแต่วันที่14 – 31 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันที่ 7 มิถุนายน 2566
 • แข่งขันรอบชิงชนะเลิศและพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 13 มิถุนายน 2566

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รายละเอียดการสมัครและการส่งผลงานเข้าประกวด

 • รอบที่ 1 รอบคัดเลือก (คัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ จำนวน 20 คน)
  • หลักฐานการสมัคร (ให้นำส่งหลักฐานการสมัครรูปแบบไฟล์ PDF หรือ JPG เท่านั้น)
   • ใบสมัคร โดยสามารถดาวนNโหลดได้ที่ www.itd.or.th
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกตhอง
   • หนังสือยินยอมให้ใช้สิทธิในผลงานส่งเข้าประกวด
   • หนังสือให้ความยินยอม (กรณีผู้เข้าประกวดเป็นผู้เยาว์)
  • รายละเอียดผลงานที่ส่งเข้าประกวดรอบคัดเลือก คลิปวิดีโอ 2 คลิป ดังนี้
   • คลิปแนะนำตัวผู้สมัคร เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาว ไม่เกิน 2 นาที ผู้สมัครต้องแนะนำประวัติส่วนตัว อาทิ ชื่อ-สกุล อายุ การศึกษา การทำงาน โดยต้องถ่ายให้เห็นผู้สมัครแบบเต็มตัวและเห็นใบหน้าชัดเจน
   • คลิปวิดีโอผลงาน ภาษาไทย ในหัวข้อ “การค้าในโลกยุคหลัง Covid-19 ที่นักธุรกิจรุ่นใหม่ควรใส่ใจ” ความยาว ไม่เกิน 3 นาที ความละเอียด Full HD (1,920×1,080 pixels) โดยในคลิปต้องมีคำโปรยแนะนำคลิป (Title intro) คำกล่าวสรุปปิดท้ายคลิป (End credit) สามารถตั้งชื่อเรื่องได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด โดยไม่จำกัดเนื้อหาและเทคนิคการผลิต (อาทิ Film Production, 2D&3D Animation, Motion Graphic เป็นต้น)
  • กำนดการและวิธีการส่งหลักฐานและผลงาน
   • ส่งหลักฐานการสมัคร จัดส่งรูปแบบไฟล์ PDF หรือ JPG ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) [email protected]
   • ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในรอบคัดเลือก ภายในวันที่ 21 เมษายน 2566 ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) [email protected] โดยคลิปวิดีโอส่งในรูปแบบลิงก์ YouTube แบบ Unlisted และอัปโหลดไฟล์วิดีโอนามสกุล MP4 ลง Cloud Storage เช่น Google Drive เป็นต้น ทั้งนี้ผู้เข้าประกวดต้องเปิดให้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566
 • รอบที่ 2 รอบรองชนะเลิศ
  • เข้ารับการอบรม เข้าร่วมอบรมในรูปแบบ Onsite ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 เป็นเวลา 1 วัน รายละเอียดการอบรมดังนี้
   • ภาคเช้า อบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ITD และความรู้เกี่ยวกับการในยุคค้าดิจิทัล และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการประกวดในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ
   • ภาคบ่าย อบรมเกี่ยวกับเทคนิคการเล่าเรื่อง เทคนิคในการนำเสนอผ่านสื่อดิจิทัล ให้น่าสนใจไม่ตกเทรนด์ และการสร้าง Content Online
  • รายละเอียดผลงานที่ส่งเข้าประกวดรอบรองชนะเลิศ คลิปวิดีโอ 1 คลิป ดังนี้
   • ผู้เข้าประกวดต้องใช้ความรู้และทักษะที่ได้รับจากการอบรม พร้อมทั้งเลือกบทความวิชาการ (ตามที่ ITD กำหนด) จำนวน 1 บทความ นำมาตีความและผลิตเป็นผลงานคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ITD กับการค้าระหว่างประเทศในโลกยุคหลัง covid-19 ที่นักธุรกิจรุ่นใหม่ควรใส่ใจ”
   • วิดีโอผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีคำโปรยแนะนำ (Title intro) คำกล่าวสรุปปิดท้าย (End credit)
   • ผู้เข้าประกวดสามารถตั้งชื่อเรื่องตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด
   • วิดีโอผลงาน มีความยาว 1-3 นาที และต้องมีความละเอียดไฟล์แบบ Full HD (1,920×1,080 pixels) ทั้งนี้ ไม่จำกัดเนื้อหาและเทคนิคการผลิต อาทิ Film Production, 2D&3D Animation, Motion Graphic
  • กำหนดการและวิธีการส่งผลงาน
   • ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรอบรองชนะเลิศ ตั้งแต่วันที่ 14 – 31 พฤษภาคม 2566 ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) [email protected] โดยจัดส่งในรูปแบบลิงก์ YouTube แบบ Unlisted และอัปโหลดไฟล์วิดีโอนามสกุล MP4 ลง Cloud Storage เช่น Google Drive เป็นต้น ทั้งนี้
   • ผู้เข้าประกวดต้องเปิดให้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ผลงานได้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2566
    หมายเหตุ
    • ผู้เข้าประกวดต้องเข้าร่วมการอบรม เป็นเวลา 1 วันเต็ม จึงจะมีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในรอบชิงชนะเลิศ
    • 2ผู้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ จำนวน 20 คน ต้องเข้าร่วมงานประกาศผลรางวัลและพิธีมอบรางวัลตามกำหนดการที่กำหนด และหากไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ด้วยตนเองสามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมงานได้ กรณีไม่ได้อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้สามารถเข้าร่วมงานผ่านช่องทาง Online ที่สถาบันจัดไว้ให้ ทั้งนี้หากไม่สามารถเข้าร่วมงานดังกล่าวได้จะต้องแจ้งเหตุผลที่ให้สถาบันทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
 • รอบที่ 3 รอบชิงชนะเลิศ
  • ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจะต้องขึ้นนำเสนอ (Present) ผลงานวิดีโอที่ผ่านการคัดเลือกในรอบรองชนะเลิศ (รอบที่ 2) ต่อหน้าคณะกรรมการตัดสิน เป็นเวลาไม่เกิน 5 นาที
  • หมายเหตุ สถานที่จัดการแข่งขัน ITD จะกำหนดและแจ้งให้ทราบต่อไป ในเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของ ITD (www.itd.or.th และ www.facebook.com/itd.th )

รางวัล (ไม่รวมหักภาษี ณ ที่จ่าย 10%)

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 25,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • สิทธิพิเศษอื่น ๆ
  ผู้ชนะเลิศจะได้รับสิทธิ์ร่วมงานกับ ITD พร้อมรับค่าตอบแทนมูลค่ารวม 50,000 บาท (แบ่งจ่ายเป็น 5 งวด งวดละ 10,000 บาท) โดยต้องร่วมเป็นตัวแทนของ ITD ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลงานของ ITD ผ่านช่องทางสื่อทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ผ่านการเป็นพิธีกร ผู้ดำเนินรายการ Influencer ปฏิบัติงานอื่นๆ เงื่อนไขตามที่ ITD กำหนด ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ชนะเลิศมีเหตุให้ไม่สามารถร่วมงานกับ ITD ได้ ITD ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในอันดับอื่นๆ ต่อไป

ติดต่อสอบถาม

 • คุณนิโลบล ปางลิลาศ
 • E-mail: [email protected]
 • โทรศัพท์: 02-216-1894 ต่อ 137 หรือ 065-056-2954
2023-03-19

Written by:

X