มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใต้หัวข้อ “๕๐ ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หรือประชาชนทั่วไป
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องไม่เป็นคณะทำงาน คณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

การส่งผลงาน

 • โดยเริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น.
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องเลือกส่งผลงานโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
  • ส่งผลงานด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวมและอานวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  • ส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนหรือ EMS หรือขนส่งเอกชน โดยจ่าหน้าซอง ดังนี้
   เรียน งานประชาสัมพันธ์ (ประกวดออกแบบโลโก้ ๕๐ ปี)
   มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
   ๖๙ หมู่ ๑ ตำบลนครชุม อำเภอเมือง
   จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๐๐๐
   โดยวงเล็บมุมซองด้านล่างขวา “ประกวดออกแบบโลโก้ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏกไแพงเพชร”
   (ยึดตามวันและเวลาที่ไปรษณีย์ต้นทาง หรือขนส่งเอกชนประทับตราเป็นสำคัญ)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ เงินรางวัล ๑๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัล Popular Vote ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • เพจ Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • โทรศัพท์ ๐๕๕ ๗๐๖ ๕๕๕
2022-10-05

Written by:

X