วัดมหาธาตุ วรวิหาร จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี และชมรมถ่ายภาพเพชรบุรี ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดิโอ หัวข้อ “ยลศิลป์ถิ่นศรัทธาพระอารามหลวงวัดมหาธาตุฯ” เนื่องในงานสมโภชพระอุโบสถ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ําพระบรมสารีริกธาตุ ปิดทองหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมด ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมเหรียญหลวงพ่อวัด มหาธาตุ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์ศิลปกรรมโบราณสถาน ตลอดจนสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงศิลปกรรมงานสกุลช่างเมืองเพชรที่ตั้งอยู่ภายในวัดมหาธาตุวรวิหาร อันจะเป็นการส่งเสริม ด้านการเผยแพร่ศาสนสถานศิลปกรรมภายในวัดมหาธาตุฯ ตลอดจนรวบรวมภาพถ่ายและ ภาพเคลื่อนไหวศาสนสถานต่าง ๆ ภายในวัดมหาธาตุฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ใน โอกาสต่าง ๆ และส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เห็นคุณค่าโบราณสถานอันจะนําไปสู่การอนุรักษ์ทํานุ บํารุงรักษาสืบต่อไป

ประเภทของผลงาน

 • ประเภทกล้องดิจิตอล
 • ประเภทกล้องสมาร์ทโฟน (กล้องโทรศัพท์มือถือ)
 • ประเภทคลิปวีดิโอ (ภาพเคลื่อนไหว)

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด
บุคคลทั่วไป ไม่จํากัดอายุ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

กติกาและเงื่อนไขการประกวด

 • ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหว (คลิปวีดีโอ) ที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายในเขตวัด มหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.เพชรบุรี เป็นภาพสีที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลเท่านั้น (DSLR, Mirrorless) มีความ ละเอียดภาพมากกว่า ๘ ล้านพิกเซลขึ้นไป ไม่อนุญาตให้ใช้ภาพถ่ายจากโดรน สําหรับประเภทกล้องสมาร์ทโฟน (กล้องโทรศัพท์มือถือ) และประเภทคลิปวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว) เป็นภาพถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือ เท่านั้น
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งไฟล์ภาพถ่าย (JPG) บันทึกลงแผ่น DVD หรือบันทึกลงแฟลช ไดร์ฟ (Flash Drive) หรือส่งผลงานในอีเมล [email protected] (เลือกวิธีส่งผลงานอย่างใด อย่างหนึ่ง) พร้อมทั้งอัดขยายภาพ ดังต่อไปนี้
  • ประเภทกล้องดิจิตอล อัดขยายภาพขนาด ๑๒ X ๑๘ นิ้ว ติดภาพถ่ายลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ดํา ขนาด ๑๖ X ๒๒ นิ้ว พร้อมทั้งเขียนชื่อนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ชื่อผลงาน ติดไว้ด้านหลังของภาพ
  • ประเภทกล้องสมาร์ทโฟน (กล้องโทรศัพท์มือถือ) อัดขยายภาพขนาด ๘ x ๑๐ นิ้ว ติดภาพถ่ายลงบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดสีดํา ขนาด ๑๒ X ๑๔ นิ้ว พร้อมทั้งติดชื่อนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และชื่อผลงานไว้ด้านหลังของภาพ
  • ประเภทคลิปวีดิโอ (ภาพเคลื่อนไหว) คลิปวีดิโอความยาวไม่เกิน ๑ นาที สามารถตัดต่อ ใส่เสียงเพลงหรือเสียงดนตรี และข้อความได้ตามความเหมาะสม ทําการเผยแพร่ลงบนสื่อออนไลน์ ได้แก่ TikTok หรือ Facebook ติด #วัดมหาธาตุวรวิหาร #ยลศิลป์ถิ่นศรัทธาพระอารามหลวงวัดมหาธาตุ และบันทึกคลิปวีดิโอลงแผ่น DVD หรือแฟลชไดร์ฟ ส่งให้คณะกรรมการในวันส่งผลงาน พร้อมกับใบสมัคร
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถสามารถใช้เทคนิคในการถ่ายภาพได้อย่างอิสระ ตกแต่งภาพได้ตามความเหมาะสม และไม่เกินจริง โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ประเภทใดประเภท หนึ่งเท่านั้น จํานวนผลงานไม่เกิน ๕ ผลงาน และจะได้รับรางวัลสูงสุดของแต่ละประเภทเพียงรางวัลเดียวเทานัน
 • ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ผู้ส่งผลงานถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามไม่ให้นํา ผลงานของผู้อื่นส่งประกวด และห้ามไม่ให้ส่งผลงานในนามของผู้อื่น หากตรวจพบจะตัดสิทธิในการส่งภาพ เข้าประกวด พร้อมทั้งเรียกรางวัลทั้งหมดคืน
 • เป็นภาพถ่ายและคลิปวีดิโอ (ภาพเคลื่อนไหว) ที่ทําการบันทึกตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ และไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
 • ส่งผลงานภาพถ่ายและคลิปวีดิโอ (ภาพเคลื่อนไหว) พร้อมใบสมัคร ระบุชื่อผลงาน คํา บรรยาย (เรื่องราว เหตุการณ์ ความประทับใจ) ประมาณ ๔ – ๕ บรรทัด
 • วัดมหาธาตุวรวิหาร มีสิทธิ์นําภาพถ่ายและคลิปวีดิโอ (ภาพเคลื่อนไหว) ที่เข้าร่วมการประกวด ไปเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท และสามารถนําผลงานไปจัดแสดง รวมทั้งทําซ้ําดัดแปลง เผยแพร่หรือใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ โดยไม่ต้องระบุชื่อเจ้าของผลงานภาพถ่ายที่นําไปใช้เผยแพร่ และไม่ต้อง เสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของผลงานภาพถ่ายและคลิปวีดิโอ (ภาพเคลื่อนไหว) แต่ทั้งนี้ลิขสิทธิ์ผลงานภาพถ่าย และคลิปวีดิโอ (ภาพเคลื่อนไหว) ยังเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์
 • เจ้าของภาพถ่ายและคลิปวีดิโอ (ภาพเคลื่อนไหว) ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการรับรองภาพถ่าย และคลิปวีดิโอ (ภาพเคลื่อนไหว) ต้องไม่ละเมิดสิทธิ์บุคคลอื่น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
 • คณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กําหนดระยะเวลาการประกวด

 • ส่งผลงานภาพถ่ายด้วยตนเอง วันที่ ๑ – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖
 • ส่งผลงานภาพถ่ายทางไปรษณีย์ วันที่ ๑ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ จ่าหน้าซองถึง
  โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์ วิทยาลัย
  เลขที่ ๑๙๖ ถนนดําเนินเกษม ต.คลองกระแชง
  อ.เมือง จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐
  โดยวงเล็บมุมซองว่า “ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด”
  ทั้งนี้ถือวันที่ประดับตราไปรษณีย์ เป็นสำคัญ
 • คณะกรรมการทําการตัดสิน วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖
 • ประกาศผลการตัดสิน วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖
 • มอบรางวัล วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖
 • งานสมโภชพระอุโบสถ สืบสาน ประเพณีสงกรานต์ สรงน้ําพระบรมสารีริกธาตุ ปิดทองหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ วันที่ ๙ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖

หลักเกณฑ์การตัดสินการประกวด

 • ความสวยงามของภาพ
 • การจัดองค์ประกอบของภาพ
 • ความคิดสรางสรรคของภาพ
 • แนวความคิดและความหมายของภาพสอดคลองกับหัวขอในการประกวด

รางวัลการประกวด

 • กล้องดิจิตอล
  • รางวัลชนะเลิศ จํานวน ๑ รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมเหรียญหลวงพ่อวัดมหาธาตุ (เนื้อเงินลงยา) และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จํานวน ๑ รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเหรียญหลวงพ่อวัดมหาธาตุ (เนื้อเงิน) และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จํานวน ๑ รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเหรียญหลวงพ่อวัดมหาธาตุ (เนื้อนวโลหะ) และเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จํานวน ๕ รางวัล ได้รับเงินรางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเหรียญหลวงพ่อวัดมหาธาตุ (เนื้อทองแดง) และเกียรติบัตร
 • กล้องสมาร์ทโฟน (กล้องโทรศัพท์มือถือ)
  • รางวัลชนะเลิศ จํานวน ๑ รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเหรียญหลวงพ่อวัดมหาธาตุ (เนื้อเงินลงยา) และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จํานวน ๑ รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเหรียญหลวงพ่อวัดมหาธาตุ (เนื้อเงิน) และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จํานวน ๑ รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๒,๕๐๐ บาท พร้อมเหรียญหลวงพ่อวัดมหาธาตุ (เนื้อนวโลหะ) และเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จํานวน ๕ รางวัล ได้รับเงินรางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเหรียญหลวงพ่อวัดมหาธาตุ (เนือทองแดง) และเกียรติบัตร
 • คลิปวีดิโอ (ภาพเคลื่อนไหว)
  • รางวัลชนะเลิศ จํานวน ๑ รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมเหรียญหลวงพ่อวัดมหาธาตุ (เนื้อเงินลงยา) และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จํานวน ๑ รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเหรียญหลวงพ่อวัดมหาธาตุ (เนื้อเงิน) และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จํานวน ๑ รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๒,๕๐๐ บาท พร้อมเหรียญหลวงพ่อวัดมหาธาตุ (เนื้อนวโลหะ) และเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จํานวน ๕ รางวัล ได้รับเงินรางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเหรียญหลวงพ่อวัดมหาธาตุ (เนื้อทองแดง) และเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • พระมหาสมเกียรติ กิตติธีโร (มหาทิว) โทร. ๐๘๙-๓๕๓-๒๔๖๕
 • นายอุดมเดช เกตุแก้ว (คุณโป่ง) โทร. ๐๖๑-๙๕๙-๑๙๓๕
 • นายอรรถพล เทพพานิช (ครูฟริส) โทร. ๐๘๑-๔๓๑-๙๖๓๖
2023-03-19

Written by:

X