ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาและมัธยยมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขันสร้างสรรค์จินตนาการผ่านศิลปะ และโครงงาน โครงการ “กล้าใหม่…ใฝ่รู้” ปีที่ 17 ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร

ประเภทการแข่งขัน

  • ระดับประถมศึกษา
    การแข่งขันสร้างสรรค์จินตนาการผ่านศิลปะ
  • ระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
    การแข่งขันโครงงานเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

กำหนดระยะเวลา
สมัครระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565

ติดต่อสอบถาม

  • โทร 095-461-4261
  • www.facebook.com/scbchallenge
July 30, 2022

Written by:

X