องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ครู อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน “FameLab Thailand 2022” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท โล่รางวัล เกียรติบัตร พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าแข่งขัน FameLab International 2022 (Online) และศึกษาดูงาน Cheltenham Science Festival 2023 ณ ประเทศอังกฤษ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นเวทีสําหรับ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ครู อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัย และมีความสนใจด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสนํางานวิจัยที่กําลังดําเนินการหรืองานวิจัยที่สนใจ มาถ่ายทอดแก่ประชาชนทั่วไป ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจง่ายและน่าสนใจ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้รู้ เท่าทันการเปลี่ ยนแปลง รวมถึงมีทัศนคติที่ ดีต่อวิทยาศาสตร์
 • เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้แก่ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ครู อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความสนใจด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ โดยพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์เนื้อหา ย่อยเนื้อหางานวิจัยให้เป็นเนื้อหาที่เข้าถึงได้ง่ายและน่าสนใจสําหรับประชาชนทั่วไป
 • เพื่อค้นหาผู้ที่มีความมุ่งมั่นในด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์สําหรับการเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับนานาชาติ ในงาน Cheltenham Science Festival 2022

คุณสมบัติของผู้สมัคร
นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ครู อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความเกี่ยวข้องหรือสนใจงานวิจัยด้าน STEM และมีความสนใจด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์

หัวข้อในการนําเสนอผลงาน
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันเลือกหัวข้องานวิจัยที่กําลังดําเนินการหรืองานวิจัยสนใจเพียง 1 หัวข้อต่อครั้ง สําหรับใช้ในการนําเสนอ

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัคร 18 สิงหาคม – 10 กันยายน 2565
 • ประกาศผลการแข่งขันรอบ VDO audition 18 กันยายน 2565
 • Semi-Final Competition 24 กันยายน 2565
 • Final Competition 15 ตุลาคม 2565

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
  39 ม. 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
 • โทรศัพท์ 02 577 9999 ต่อ 1774 (คุณธีร์วศิษฐ์)
 • Email: [email protected]
สิงหาคม 30, 2022

Written by:

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

X