กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย โครงการห้องเรียนเคมีดาว ขอเชิญครูระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาตร์ Dow-CST ประจำปี 2565 โครงการห้องเรียนเคมีดาว ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

ประเภทการประกวด

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รายละเอียดการประกวด

 • การออกแบบการทดลองใช้หลักการปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วน (small scale) ไปประยุกต์การออกแบบการทดลองหัวข้อเรื่องใหม่ที่นอกเหนือจากการทดลองที่โครงการได้ฝึกอบรมไปแล้ว โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ Green Chemistry ในแง่มุมใดก็ได้ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในชั้นเรียนรดับมัธยมศึกษาได้จริง
 • ออกแบบการทดลองโดยครูที่ปรึกษาโครงงาน 1 คน และนักเรียน ไม่เกิน 3 คน โดยส่งผลงานประกวดในนามของโรงเรียนต้นสังกัด
 • ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการทดลองให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กําหนด และนําส่งพร้อมกับวีดีโอนําเสนอผลงาน
 • นําเสนอผลงานด้วยคลิปวีดิโอที่สามารถบอกถึงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการทดลอง ผลของการทดลอง ที่มีความสอดคล้องกับธีมการประกวดในเรื่อง Green Chemistry โดยมีความยาวของวีดีโอไม่เกิน 5 นาที ให้คณะกรรมการเข้าใจในผลงานที่ส่งเข้าประกวด โดยคณะกรรมการจะใช้คลิปวีดีโอเป็นหลักในการการพิจารณาตัดสินการประกวดในรอบแรก
 • ทีมที่ผ่านการประกวดในรอบแรกจะต้องนําเสนอโครงการต่อคณะกรรมการพร้อมการตอบข้อซักถามข้อสงสัยต่างๆ ในรอบที่ 2 ผ่านแอพลิเคชั่นออนไลน์ตามวันเวลาที่ทางโครงการกําหนด
 • สําหรับผู้ที่ผ่านการประกวดในรอบที่สองและได้รับการคัดเลือกให้เข้าประกวดในรอบชิงชนะเลิศ ต้องนําเสนอผลงานด้วยตนเองพร้อมชุดการทดลอง พร้อมด้วยนักเรียนและครูที่ปรึกษาโครงงาน อีกทั้งต้องนําส่งบทคัดย่อของโครงงานตามแบบฟอร์มที่กําหนดให้ครบถ้วน เพื่อที่ทางโครงการฯ จะนําไปจัดพิมพ์เผยแพร่เป็นโปสเตอร์ประกอบการประกวดในรอบตัดสินต่อไป

กำหนดระยะเวลา

 • บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2565 เปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมประกวด
 • วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก
 • วันที่ 8 -11 พฤศจิกายน 2565 การสัมภาษณ์ทีมที่เข้ารอบที่ 2
 • วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 2022 DOW-CST Award

หมายเหตุ  การนำเสนอโครงงานในรอบชิงชนะเลิศจะประกาศวัน เวลา และสถานที่ให้ผู้เข้าประกวดได้รับทราบอีกครั้ง โดยผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเชิญให้นำเสนอผลงานด้วยตนเอง ทีมละไม่เกิน 15 นาที/โรงเรียน โดยทุกทีมที่เข้าร่วมประกวดต้องเตรียมชุดโครงการ เอกสาร/ ข้อมูล นำเสนอโดยสมาชิกในทีม (นักเรียน) ในวันประกวด

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ทีมที่สมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร DOW-CST Award 2022 ให้ครบถ้วน โดยผู้สนใจสามาคมดาวน์โหลดได้จากเว็ปไซต์สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย https://chemsocthai.org
 • ทีมที่สมัครต้องส่งคลิปวีดีโอโชว์การทดลอง ความยาวไม่เกิน 5 นาที (ขนาดไม่เกิน 1 Gb) มาที่คุณรุ่งนภา เกาะแก้ว ทางอีเมล์ [email protected]
 • ทีมที่สมัครต้องกรอกรายละเอียดโครงงานประกวดตามเอกสารประกอบการสมัครเป็นไฟล์ Microsoft Word ให้ครบถ้วน

ขั้นตอนการรับสมัคร

 • ทีมที่สมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร 2022 DOW-CST Award ให้ครบถ้วน โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็ปไซต์สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย https://chemsocthai.org
 • ทีมที่สมัครต้องส่งคลิปวีดีโอโชว์การทดลอง ความยาวไม่เกิน 5 นาที (ขนาดไม่เกิน 1.5 Gb) มาที่คุณรุ่งนภา เกาะแก้ว ทางอีเมล์ [email protected]
 • ทีมที่สมัครต้องกรอกรายละเอียดโครงงานประกวดตามเอกสารประกอบการสมัคร (ไฟล์ Microsoft Word) ให้ครบถ้วนตามที่คณะกรรมการได้ระบุไ

รางวัลการประกวด

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • รางวัลยอดเยี่ยม จํานวน 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท และโล่เกียรติยศจากศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (รับพระราชทานในงานประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry Conference 2023)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • รางวัลยอดเยี่ยม จํานวน 1 รางวัล พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท และโล่ห์เกียรติยศจาก ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (รับพระราชทานในงานประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry Conference 2023)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล เงินรางวัลๆ ละ 5,000 บาท

หมายเหตุ

 • โรงเรียนที่ผ่านการคัดรอบชิงชนะเลิศทุกโรงเรียนจะได้โล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรสําหรับครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมประกวดทุกคน รวมถึงสิทธิ์ในการเข้าร่วมเป็นครูต้นแบบโครงการห้องเรียนเคมีดาว
 • การตัดสินสุดท้ายของคณะกรรมการพิจารณารางวัลถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/chemsocthai

กันยายน 15, 2022

Written by:

X