กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน หัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” ภายใต้โครงการ “สร้างสรรค์ไทย 2 (Creative Thai)” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่ส่งเสริมการบอกเล่าเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่สร้างความสนใจ ความรู้ และต่อยอดวัฒนธรรมท้องถิ่นไปสู่ระดับชาติและระดับนานาชาติ
 2. เพื่อส่งเสริมการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในการสร้างความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมอันดีงามของคนในชุมชน
 3. และสังคม
 4. เพื่อรณรงค์เสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึกให้คนในสังคมเห็นถึงความสําคัญของวัฒนธรรม ทั้งภูมิ ปัญญาทางวัฒนธรรม (Intangible cultural heritage) หรือมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ (Tangible cultural heritage) รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัฒนธรรม

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมประกวด

 1. ผู้สมัครร่วมโครงการอายุไม่เกิน 25 ปี โดยไม่เกินกeหนดภายในวันปิดรับสมัครผลงาน
 2. สามารถสมัครได้ทั้งเดี่ยว และทีม โดยสมาชิกภายในทีมต้องมีอายุตามกฏระเบียบข้อ 1
 3. ไม่จํากัด เพศ การศึกษา อาชีพ ภูมิลําเนา เเละสัญชาติ

กติกาการสมัครเเละส่งผลงาน

 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่าน LINE ID : @Creativethai ช่องทางนี้เท่านั้น
 2. การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเเละส่งผลงาน ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดการสมัครให้ครบถ้วน โดยต้องระบุการส่ง
 3. ผลงานในนามภาคที่ต้องการเเละสามารถส่งผลงานได้ 1 ผลงานต่อ 1 รหัสการสมัคร
 4. ผลงานจะต้องตรงตามวัตถุประสงค์โครงการ ในหัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” ที่สามารถสื่อมิติทางวัฒธรรมได้อย่างสร้างสรรค์ เเละนําเสนอความสวยงามของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยได้อย่างลงตัว มีความคิดสร้างสรรค์ในการนําเสนอมุมมอง ทั้งนี้เนื้อหาต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของวัฒนธรรมไทย
 5. คลิปผลงานต้องมีขนาด 16:9 เเนวนอน (1920 x 1080 px) เพื่อความเหมาะสมในการลงช่องทาง Youtube
 6. คลิปผลงานความยาวไม่ตํ่ากว่า 3 นาทีเเละไม่เกิน 5 นาที (รวม Logo Title ตอนเริ่มต้นและปิดท้าย)
 7. คลิปผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องขึ้นแสดงโลโก้ “สร้างสรรค์ไทย 2” ความยาว 3-5 วินาที และขึ้นเครดิตลงท้ายด้วยโลโก้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ความยาว 3 – 5 วินาที ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ตามช่องทางข้อ 1
 8. คลิปผลงานต้องใส่โลโก้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ ไว้ที่มุมซ้ายบนของผลงานตลอดคลิป ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ตามช่องทางข้อ 1
 9. ไม่จํากัดอุปกรณ์เเละเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน
 10. หากมีบทพูดต้องมีการบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษให้ชัดเจน
 11. ส่งผลงานการประกวดโดยการส่งลิงก์ Youtube (คลิปผลงานเข้าประกวดโดยการสร้างช่อง Youtube ส่วนตัว พร้อมทั้งตั้งเป็น Unlisted เท่านั้น จนถึงวันประกาศผล หรือได้รับอนุญาตเผยเเพร่จากโครงการฯ )
 12. การส่งผลงานโดยการคัดลอกลิงก์ลงยังช่องทางส่งผลงานตามช่องทางข้อ 1
 13. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ เช่น ภาพ เสียง เอฟเฟค ร่วมทั้งส่วนอื่นๆ ที่นํามาผลิตผลงาน มิเช่นนั้นผู้เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเองทั้งหมด
 14. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นผลงานที่ทําซํ้า ดัดแปลง ไม่เคยเผยแพร่ หรือเคยรับรางวัลใดๆ และไม่เคยนําไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
 15. ผลงานการประกวดทุกผลงานจะต้องผ่านกติกาการประกวดทุกข้อ หากผิดกติกาคณะกรรมการขออนุญาตตัดสิทธิ์ทันที
 16. ผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นลิขสิทธิ์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ มีสิทธิในการเผยเเพร่ประชาสัมพันธ์ หรือนําไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ได้ทุกประการ
 17. เจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัล ต้องเข้าร่วมงานรับมอบรางวัล หรือสามารถส่งผู้เเทน สมาชิกทีม เข้ารับรางวัลเเทนได้
 18. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ระยะเวลาการดําเนินโครงการ

 • เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ : 1 ธันวาคม 2565 – 10 มกราคม 2566
 • เปิดรับผลงาน : 1 มกราคม – 31 มกราคม พ.ศ. 2566
 • อบรมออนไลน์เเนวทางสร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการสร้างสรรค์ไทย 2 : มกราคม 2566
 • งานประกาศผลการประกวด : มีนาคม 2566

เกณฑ์พิจารณาผลงานการประกวด

 • ส่วนที่ 1: ความเข้าใจเเละความถูกต้องของเนื้อหาตามวัตถุประสงค์โครงการฯ (30 คะแนน)
  ผลงานประกวดเนื้อหากล่าวถึงการสร้างสรรค์สื่อทางวัฒนธรรมท้องถิ่น นำเสนอมิติทางวัฒนธรรมได้อย่างสมบูรณ์ ส่งเสริมการสร้างค่านิยม ส ร้างจิตสํานึกให้คนในสังคมเห็นถึงความสําคัญของวัฒนธรรม พร้อมทั้งนําเสนอความน่าสนใจ นำเสนอความรู้ ต่อยอดเเละสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรม เพื่อการตระหนักรู้ในวัฒนธรรมอันดีงามของคนในชุมชนและสังคม
 • ส่วนที่ 2: การสร้างสรรค์วัฒนธรรมในมุมมองสร้างสรรค์ (20 คะแนน)
  ผลงานการประกวดเป็นการหยิบยกวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์นําเสนอได้อย่างชัดเจน สามารถนำองค์ความรู้มาบูรณาการเพื่อเพิ่มมูลค่าวัฒนธรรมได้อย่างดีเยี่ยมเเละยังคงสอดคล้องกับนิยามสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์ ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์
 • ส่วนที่ 3: การนําเสนอเนื้อหาการเขียนบทและการลําดับเรื่องให้น่าสนใจ (20 คะแนน)
  เนื้อหาผลงานการประกวดนำเสนอประเด็นทางวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง เเละดีงาม สามารถตีความและเล่าเรื่องให้ผู้ชมเข้าใจถึงคอนเซปต์ของผู้ผลิตได้ การดำเนินเรื่องกระชับ ชัดเจน ดึงดูด มีความสร้างสรรค์ในการดำเนินเรื่อง และเนื้อเรื่องสามารถสะกดใจผู้ชมให้เกิดอารมณ์ร่วมในทางที่ดีได้
 • ส่วนที่ 4: เทคนิคเเละคุณภาพของการถ่ายทําที่สร้างสรรค์สมบูรณ์ (15 คะแนน)
  ผลงานมีคุณภาพดีทั้งภาพเละเสียงมีความสร้างสรรค์ในการนําเสนอ พร้อมนําเสนอมุมมองที่สวยงาม ผ่านมุมกล้อง การเลือกแสง เสียง ฉาก อุปกรณ์เข้าฉาก ได้อย่างเหมาะสมสวยงามกับเนื้อเรื่องในการนำเสนอ อีกทั้งการคัดเลือกนักเเสดงหรือผู้เล่าเรื่องที่สามารถดำเนินเรื่องได้อย่างดี พร้อมการเลือกใช้ภาษาได้เหมาะสมกับเนื้อหา
 • ส่วนที่ 5: การตัดต่อผลงานนำเสนออย่างสร้างสรรค์เเละลงตัวกับเนื้อหา (15 คะแนน)
  ผลงานสามารถเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมทำให้เนื้อเรื่องเเละบทที่นำเสนอเกิดความสมบูรณ์ สวยงาม ทั้งการเลือกเสียงประกอบ การใช้ภาพประกอบ การใช้ข้อความ การเข้าออกฉากที่มีความลื่นไหล มีการเรียงลำดับเนื้อหาได้อย่างลงตัว รวมถึงการใช้วัตถุดิบสำเร็จรูปนํามาประกอบผลงานโดยไม่ผิดลิขสิทธิ์ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องตรงตามกติกาการสมัครเเละส่งผลงานทุกข้อ

รายละเอียดประเภทรางวัล
จํานวน 7 รางวัลพร้อมโล่รางวัล จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยเเละสร้างสรรค์

 • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 2 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
 • รางวัล Popular Vote จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
Line ID: @creativethai

ธันวาคม 19, 2022

Written by:

X