สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า และอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อรณรงค์ “รู้คิด รู้เท่าทัน ยาเสพติด : Young Kid, Be Smart” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร มูลค่ารวม 558,000 บาท

รูปแบบ
ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องสร้างสรรค์คอนเทนต์การแต่งคําขวัญ พร้อมจัดทําคลิปสั้น (Short clip) ที่มีเนื้อหารณรงค์ “รู้คิด รู้เท่าทัน ยาเสพติด : Young Kid, Be Smart” โดยอัพโหลดวิดีโอสุดสร้างสรรค์ของคุณผ่านช่องทางออนไลน์ บน Platform : TikTok ความยาวไม่เกิน 1 นาที พร้อมใส่แฮชแท็ก (YoungKidBeSmartChallenge #รู้คิดรู้เท่าทันยาเสพติด #ปปส #กระทรวงยุติธรรม

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
เยาวชน อายุระหว่าง 13 – 24 ปี (นับอายุถึงวันที่ปิดรับสมัคร) ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และอาชีวศึกษา

ประเภทการประกวด

 • ประเภทเดี่ยว
 • ประเภททีม (ทีมละ 2 – 5 คน)

ขั้นตอนการประกวด

 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยสามารถดําเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันปิดรับผลงาน
 • ดําเนินการสร้างสรรค์ผลงานและอัพโหลดคลิปลงบน TikTok ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันปิดรับผลงานการส่งผลงานเข้าประกวด ผู้ส่งผลงานเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะ และถูกเรียกรางวัลคืน

ระยะเวลาการประกวด

 • เปิดรับผลงานตั้งแต่ 10 – 30 ตุลาคม 2565 เวลา 24.00 น.
 • ประกาศผลผู้ชนะในแต่ละประเภทและระดับ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศอันดับรางวัล (ชนะเลิศ / รองชนะเลิศอันดับที่ 1 / รองชนะเลิศอันดับที่ 2 / ชมเชย) ในพิธีมอบรางวัลช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2565

รางวัลการประกวด

 • รางวัลประเภทเดี่ยว
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า จํานวน 5 รางวัล
   • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล เป็นเงิน 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จํานวน 1 รางวัล เป็นเงิน 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จํานวน 1 รางวัล เป็นเงิน 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร
   • รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท รวม 6,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จํานวน 5 รางวัล
   • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล เป็นเงิน 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จํานวน 1 รางวัล เป็นเงิน 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จํานวน 1 รางวัล เป็นเงิน 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร
   • รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท รวม 6,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • ระดับอาชีวศึกษา จํานวน 5 รางวัล
   • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล เป็นเงิน 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จํานวน 1 รางวัล เป็นเงิน 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใประกาศนียบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จํานวน 1 รางวัล เป็นเงิน 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใประกาศนียบัตร
   • รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท รวม 6,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลประเภททีม
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า จํานวน 5 รางวัล
   • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล เป็นเงิน 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จํานวน 1 รางวัล เป็นเงิน 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใประกาศนียบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จํานวน 1 รางวัล เป็นเงิน 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร
   • รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท รวม 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จํานวน 5 รางวัล
   • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล เป็นเงิน 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จํานวน 1 รางวัล เป็นเงิน 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใประกาศนียบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จํานวน 1 รางวัล เป็นเงิน 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร
   • รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท รวม 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
  • ระดับอาชีวศึกษา จํานวน 5 รางวัล
   • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล เป็นเงิน 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จํานวน 1 รางวัล เป็นเงิน 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใประกาศนียบัตร
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จํานวน 1 รางวัล เป็นเงิน 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร
   • รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท รวม 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/youngkidbesmart

2022-10-16

Written by:

X