จังหวัดหนองคาย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพนิ่งและคลิปวิดีโอ หัวข้อ “มหัศจรรย์ บั้งไฟพญานาค ปี ๒๕๖๕” ชิงเงินรางวัล และของรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ช่างภาพ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ร่วมแชร์ประสบการณ์ภาพนิ่งและ คลิปวิดีโอบั้งไฟพญานาค (ลูกไฟ) ที่เกิดขึ้น ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ พื้นที่จังหวัดหนองคาย เท่านั้น

คุณสมบัติผู้สมัคร
ช่างภาพ สื่อมวลชน และประชาชนไทยทั่วไป โดยไม่จํากัดเพศและอายุ

ประเภทการประกวด

 • ประเภทภาพนิ่ง
  โดยบันทึกภาพบั้งไฟพญานาค (ลูกไฟ) ที่เกิดขึ้น และบรรยากาศ โดยรอบ และต้องบันทึกภาพเป็นไฟล์ .jpg ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ พื้นที่จังหวัดหนองคายเท่านั้น ภาพสามารถปรับแต่งสีสันได้ แต่ห้ามตัดต่อ ลบ หรือ เพิ่มวัตถุเข้าไปในภาพ
 • ประเภทคลิปวิดีโอ
  ความยาวไม่เกิน ๓ นาที โดยบันทึกภาพบั้งไฟพญานาค (ลูกไฟ) ที่เกิดขึ้น และบรรยากาศโดยรอบ และต้องบันทึกคลิปวิดีโอ (ขนาดไฟล์ ๗๒op-ขึ้นไป) ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ พื้นที่จังหวัดหนองคาย เท่านั้น

กติกาและเงื่อนไข

 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งได้ ประเภทละไม่เกิน ๒ ชิ้นงาน และต้องถ่ายภาพด้วยตนเองเท่านั้น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของจังหวัดหนองคาย สามารถนําไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
 • ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาและมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัครและส่งผลงาน ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดย
  • เขียนชื่อ……. นามสกุล……. เบอร์โทร……. ที่อยู่ปัจจุบัน……. สถานที่ถ่าย…….
  • ส่งภาพนิ่งหรือคลิปวิดีโอได้ 2 ทาง
   • Email : prdnk๒๕๑๕@gmail.com
   • Line ID : ๐๔๒-๒๔๖๘๓๓๒
 • ประกาศผลวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ทาง
  • แฟนเพจ PR Nongkhai สํานักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดหนองคาย
  • Facebook ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย

รางวัลการประกวด

 • ภาพนิ่ง
  • รางวัลชนะเลิศ จํานวน ๑ รางวัล เงินสดมูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จํานวน ๑ รางวัล เงินสดมูลค่า ๗,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จํานวน ๑ รางวัล เงินสดมูลค่า ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จํานวน ๖ รางวัลๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท รวมมูลค่า ๖,๐๐๐ พร้อมเกียรติบัตร
 • คลิปวิดีโอ
  • รางวัลชนะเลิศ จํานวน ๑ รางวัล เงินสดมูลค่า ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จํานวน ๑ รางวัล เงินสดมูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จํานวน ๑ รางวัล เงินสดมูลค่า ๗,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย จํานวน ๕ รางวัลๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท รวมมูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • แฟนเพจ PR Nongkhai สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
 • Facebook ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
 • HOT LINE : ๐๙๒-๒๔๖-๘๓๓๒ เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๒-๑๑๐
 • สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย เบอร์โทรศัพท์ ๐๔๒-๔๑๓-๒๔๗
2022-10-05

Written by:

X