ปตท.สผ. ขอเชิญนิสิต นักศึกษา (ปวส. และปริญญาตรี) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ครั้งที่ 2 “The 2nd Young Ocean for Life Innovation Challenge” ภายใต้แนวคิด “ทะเลเพื่อชีวิต : Ocean for Life” ในโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 8 ชิงรางวัลรวมมูลค่า 900,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เยาวชนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล พร้อมก้าวสู่การเป็นนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์
และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรท้องทะเลไทย

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

  • เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ระดับ ปวส. และปริญญาตรี
  • รูปแบบประเภททีม (ทีมละ 3 – 5 คน)

หัวข้อการประกวด

  1. Protect: การปกป้องท้องทะเล จากภัยคุกคามต่าง ๆ โดยเฉพาะวิกฤติระดับโลก 3 ด้าน ได้แก่ มลภาวะจากขยะและน้ำเสีย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
  2. Preserve: การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะระบบนิเวศชายฝั่งที่มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ให้สามารถคงอยู่ได้อย่างยั่งยืน
  3. Provide: การสร้างโอกาสเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่ชายฝั่งทะเลรอบอ่าวไทยมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามรูปแบบเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) และ BCG Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ สีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

กำหนดระยะเวลา
สมัครพร้อมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กันยายน 2565

รางวัลการประกวด
ซึ่งรางวัลในแต่ละหัวข้อจะแบ่งเป็น

  • รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 130,000 บาท และเงินรางวัลพิเศษสำหรับนำผลงานนวัตกรรมไปพัฒนาต่อยอดอีกทีมละ 40,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลทีมละ 70,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลทีมละ 40,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัลทีมละ 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
July 30, 2022

Written by:

Leave a Comment

Your email address will not be published.

X