กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมด้านสาธารณภัย “เกมส์ดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ภัยพิบัติ” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยโดยใช้เกมส์เป็นสื่อกลางแก่เยาวชน และประชาชน
 • เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
 • เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น และเข้ามาเป็นเครือข่ายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
  • ประเภทที่ 1 : นักเรียน/นักศึกษา/สถาบันการศึกษา
  • ประเภทที่ 2 : ประชาชนทั่วไป
 • สามารถสมัครได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม
 • สามารถส่งได้ไม่เกิน 1 ผลงาน/คน/ทีม
 • ผู้ส่งผลงานต้องระบุที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกในประเทศไทย

ลักษณะผลงาน

 • ออกแบบเกมส์ในหัวข้อ “เกมส์ดิจิทัลแห่งการเรียนรู้ภัยพิบัติ” รายละเอียด ดังนี้
  • มีการออกแบบเกมส์ดิจิทัลที่แสดงผล 2 มิติ หรือ 3 มิติ หรือแบบผสมทั้ง 2 มิติและ 3 มิติเช่น เกมส์ต่อสู้ เกมส์ยิง เกมส์ผจญภัย เกมส์สวมบทบาท เกมส์การจําลอง เกมส์ปริศนา เกมส์กีฬา ปาร์ตี้เกมส์ เกมส์ดนตรี เกมส์การศึกษา เป็นต้น
  • มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างการรับรู้ ความตระหนักถึงความสําคัญของสาธารณภัยและสร้างวัฒนธรรม แห่งความปลอดภัยในสังคม โดยเสริมสร้างองค์ความรู้และการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัยมีภูมิคุ้มกันจากสาธารณภัย นําไปสู่สังคมที่มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และไม่ติดสัญญาใดๆ กับโครงการอื่น
 • สร้างเกมส์สําหรับผู้เล่นตั้งแต่ 1 คน หรือ 2 คนขึ้นไป (Multiuser)
 • ภาพ เสียง ข้อความประกอบอื่นๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่ส่อไปในทางโป๊ ลามก อนาจาร หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย
 • ภาพประกอบและเสียงประกอบต้องไม่ติดลิขสิทธิ์ใดๆ หรือต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของลิขสิทธิ์ ในการนํามาใช้งานแนบมาด้วย
 • ผลงานจะต้องมาจากการสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน และความคิดของผู้เข้าประกวดเองและผลงานนั้น ต้องไม่เคยนําออกประกวดหรือเผยแพร่ในสื่อใดๆ มาก่อน ในกรณีที่ผลงานได้มาโดยมิชอบ กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์จากการประกวดหรือหากได้รับรางวัลแล้วก็จะมีการเพิกถอนรางวัล

ขั้นตอนการสมัครเข้าประกวด

 • ผู้ที่สนใจสมัครสามารถส่งใบสมัครผ่านทางออนไลน์ (เว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลิงค์ google form หรือสมัครที่กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งส่งคลิปวิดีโอนําเสนอผลงาน ความยาวไม่เกิน 3 นาทีใช้นามสกุล mp4 โดยบอกเล่าแนวคิดการออกแบบเกมส์อธิบายรูปแบบของเกมส์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และวิธีการเล่นเบื้องต้น ทั้งนี้ สามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ประเภท และส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ไม่เกิน 1ผลงาน/คน/ทีม
 • คณะกรรมการตัดสินรอบคัดเลือกจะคัดกรองผลงานแต่ละประเภทที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้เหลือประเภทละ 15 ผลงาน โดยจะแจ้งให้เจ้าของผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจัดทําเกมส์ฉบับสมบูรณ์เพื่อนําเสนอผลงานต่อคณะกรรมการในรอบชิงชนะเลิศ
 • ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกในแต่ละประเภทนําเสนอผลงานต่อคณะกรรมการรอบชิงชนะเลิศ (นําเสนอผลงานละไม่เกิน 10 นาที) เพื่อตัดสินผู้ที่จะได้รับรางวัล

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

รางวัลการประกวด (ประเภทละ 3 รางวัล)

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

ติดต่อสอบถาม
กองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 0 2637 3314

มกราคม 24, 2023

Written by:

X