บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 37 ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “ลมหายใจเดียวกัน” ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้ศิลปินทุกระดับมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสนับสนุนการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยของไทย ผ่านผลงานศิลปะทุกประเภท ทั้งด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์

ประเภทศิลปกรรม
ได้แก่ ผลงานประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และผลงานสร้างสรรค์ทางด้านทัศนศิลป์อื่น ๆ

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย และมีภูมิลําเนาอยู่ในประเทศไทย
 • เป็นผู้สร้างสรรค์ศิลปกรรมที่ส่งเข้าประกวดด้วยฝีมือและความคิดของตนเอง และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานที่เข้าประกวด ซึ่งจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคล หรือบริษัทอื่นใด
 • เป็นผลงานที่ไม่เคยเข้าร่วมประกวดที่ใดมาก่อน

ระดับผู้ส่งผลงานเข้าประกวด แบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

 • ระดับเยาวชน มี 3 กลุ่ม
  • กลุ่มอายุต่ำกว่า 9 ปี (แจ้งเกิดตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2556)
  • กลุ่มอายุ 9 – 13 ปี (แจ้งเกิดตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2551 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2556)
  • กลุ่มอายุ 14 – 18 ปี (แจ้งเกิดตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2547 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2551)
 • ระดับประชาชนทั่วไป (แจ้งเกิดก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2547 เป็นต้นไป)

การส่งงานเข้าประกวด
เอกสารการรับสมัคร ประกอบด้วย

 • ใบสมัครฉบับจริงที่ครบถ้วนสมบูรณ์
 • สําเนาบัตรประชาชน หรือสูติบัตร ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ชุด (ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมาย)
 • สําเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง (กรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้เยาว์)
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด มีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 2 ชิ้น ต่อใบสมัคร 1 ใบ
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนรับสมัครทาง Online ผ่าน Link สามารถติดตามได้ที่  
 • www.pttplc.com หรือ Facebook : หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องกรอกชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล พร้อมกรอกข้อมูลอื่นๆ ลงในใบสมัครอย่างละเอียดและชัดเจน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

กำหนดระยะเวลา

 • ลงทะเบียนรับสมัครทาง Online ผ่าน Link สามารถติดตามได้ที่ www.pttplc.com หรือ Facebook : หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 1 – 10 สิงหาคม 2565
  • ส่งผลงานด้วยตนเองพร้อมแนบใบสมัครฉบับจริง ระหว่างวันที่ 15 – 21 สิงหาคม 2555 เวลา 10.00 – 16.00 น. ได้ที่
   • ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
    โทร. 09 7242 9333
   • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
    โทร. 0 7431 7619
   • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
    โทร. 0 3810 2222 ต่อ 2510
   • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
    โทร. 0 4320 2396, 08 5002 5455
   • หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
    โทร. 0 5321 8280
  • ส่งทางไปรษณีย์ (กรุณาส่งด้วย EMS เท่านั้น)
   ส่งถึง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
   เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตําบลพระปฐมเจดีย์ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
   โดยผลงานต้องส่งถึงศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ ไม่เกินวันที่ 21 สิงหาคม 2565 เท่านั้น
 • ตัดสินการประกวด วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2555
 • ประกาศผลเป็นทางการในวันที่ 14 กันยายน 2565 www.pttplc.com และสื่อฯ ตามที่ ปตท. กําหนด
 • พิธีมอบรางวัลและการแสดงผลงาน ระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2555 ณ สถานที่ตามที่ ปตท. กําหนด

รางวัลการประกวด พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 • ระดับเยาวชน แบ่งรางวัลในแต่ละกลุ่ม ดังนี้
  • กลุ่มอายุต่ํากว่า 9 ปี
   • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท
   • รางวัลดีเด่น 5 รางวัล รางวัลละ 7,000 บาท
  • กลุ่มอายุ 9 – 13 ปี
   • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท
   • รางวัลดีเด่น 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
  • กลุ่มอายุ 14 – 18 ปี
   • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 20,000 บาท
   • รางวัลดีเด่น 5 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
 • ระดับประชาชนทั่วไป
 • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล เงินรางวัล 200,000 บาท
 • รางวัลดีเด่น 5 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
 • และได้รับสิทธิ์ในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา ภายใต้เงื่อนไขที่ ปตท. กําหนด

หมายเหตุ

 • ผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับเยาวชน จะได้รับสิทธิ์ในการประชาสัมพันธ์ผลงานของตนเอง หรือในนามสถาบันสอนศิลปะ ภายใต้เงื่อนไขที่ ปตท. กําหนด
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกระดับ เฉพาะเงินรางวัลจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกําหนด

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม ปตท. โทร. 0 2537 1388
 • หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร. 09 7242 9333
May 22, 2022

Written by:

Leave a Comment

Your email address will not be published.

X