บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)  ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๖ ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล โล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพิจารณาคัดเลือกหนังสือดีเด่น และมีคุณภาพ ๗ ประเภท
 • เพื่อส่งเสริมนักเขียนคุณภาพให้สร้างสรรค์ผลงานใหม่
 • เพื่อสนับสนุนผลงานที่มีเนื้อหาจรรโลงสังคม และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาตนเองด้านการอ่าน การเขียน และการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ

ประเภทการประกวด

 • กวีนิพนธ์
 • การ์ตูน
 • นวนิยาย
 • รวมเรื่องสั้น
 • วรรณกรรมสําหรับเยาวชน
 • สารคดี (ทั่วไป)
 • รางวัล “นักเขียนรุ่นเยาว์” แบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ ดังนี้
  • กวีนิพนธ์
  • การ์ตูน
  • นวนิยายขนาดสั้น
  • รวมเรื่องสั้น

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ขอใบส่งประกวดผลงานได้ที่ สํานักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ ๑๑๙ อาคารธาราสาทร ชั้น ๑๐ ซอยสาทร ๕ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๐๗๑ ๒๕๐๓ หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.csrcpall.com
 • ส่งผลงานพร้อมใบส่งประกวดผลงานที่ สํานักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๘.๐๐ น. หรือจัดส่ง ไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างต้น
 • ส่งผลงานเข้าประกวด ๑๐ เล่ม ต่อ ๑ ผลงาน รับพิจารณาหนังสือที่จัดพิมพ์ตามจํานวน ที่ต้องการ (Print on Demand) หากเป็นต้นฉบับให้ส่งสําเนาจํานวน ๑๐ ชุด
 • ผลงานที่เคยส่งเข้าประกวดในโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ที่ยังไม่เคยได้รับรางวัล สามารถส่งประกวดได้อีก
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาษาไทย จัดพิมพ์ในประเทศไทย
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์
 • ผู้ส่งผลงาน สามารถส่งผลงานได้ทุกประเภท
 • คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งหนังสือ/ผลงาน/ต้นฉบับเข้าประกวดทุกเล่มคืน ไม่ว่าจะได้รับรางวัลหรือไม่ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดควรทําสําเนาไว้เอง และสงวนสิทธิ์ ในการบริจาคให้ห้องสมุดทั่วไป
 • ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
  • เจ้าของบทประพันธ์
  • ผู้วาดภาพ
  • สำนักพิมพ์
  • ผู้จัดพิมพ์
  • ผู้จัดทํารูปเล่ม
  • ผู้สนใจทั่วไป
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ผู้พิมพ์ผู้โฆษณาจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในหนังสือที่ได้รับรางวัลมีลักษณะละเมิดกฎหมาย หากมี ข้อพิพาททางกฎหมายไม่ว่าในกรณีใด ๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานพร้อมใบสมัคร พฤศจิกายน ๒๕๖๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
 • คณะกรรมการตัดสินพิจารณาผลงาน มีนาคม – มิถุนายน ๒๕๖๖
 • นําเสนอผลการตัดสินต่อคณะกรรมการกิตติมศักดิ์และประกาศผล กรกฎาคม ๒๕๖๖
 • มอบรางวัลหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” สิงหาคม ๒๕๖๖
 • หมายเหตุ กําหนดระยะเวลาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

รางวัลการประกวด

 • หนังสือดีเด่นประเภทกวีนิพนธ์, การ์ตูน, นวนิยาย, รวมเรื่องสั้น, วรรณกรรมสําหรับเยาวชน และสารคดี (ทั่วไป)
  • รางวัลชนะเลิศ
   • ผู้ประพันธ์ โล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อยู่ระหว่างดําเนินการ)
   • เงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท
  • ผู้จัดพิมพ์ โล่เกียรติยศจากบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
 • รางวัล “นักเขียนรุ่นเยาว์” ๔ หมวด กวีนิพนธ์, การ์ตูน, นวนิยายขนาดสั้น และรวมเรื่องสั้น
  • รางวัลชนะเลิศ เงินสด ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ ผู้ได้รับเงินรางวัลแต่ละประเภทต้องชําระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ๕ เปอร์เซ็นต์ ตามกฎหมาย

ติดต่อสอบถาม
โทร. ๐๒ ๐๗๑ ๒๙๐๕

ธันวาคม 23, 2022

Written by:

X