กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนักกีฬา บุคลากร สมาคมกีฬา  การเตรียมการแข่งขันและสวัสดิการต่าง ๆ ให้มีศักยภาพมากขึ้นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มีความต้องการที่จะจัดกิจกรรม การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ใหม่ เพื่อสร้างให้มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนมากขึ้น และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสื่อสารให้ได้ทราบถึงความสำคัญ และบทบาทหน้าที่ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ว่ามีประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการกีฬาของประเทศอย่างไร

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ / เพศ / ระดับการศึกษา และต้องมีสัญชาติไทย
 2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 ท่าน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้สูงสุดไม่เกิน 3 ผลงานต่อท่าน โดยจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

กำหนดระยะเวลาโครงการ

 1. กำหนดส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่ วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2565 ภายในเวลา 24:00 น. โดยยืนยันจากเวลาในการส่งอีเมล์ที่ระบุไว้ตามจริง
 2. ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก (เหลือ 20 ผลงาน) ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้ จะต้องมานำเสนอแนวคิดการออกแบบกับคณะกรรมการด้วยตัวเอง ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย
 3. ประกาศผลการคัดเลือกรอบสอง (10 ผลงานสุดท้าย) ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ทาง Facebook กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ www.facebook.com/nsdf.or.th และ เว็บไซด์ www.nsdf.or.th
 4. นำเสนอผลงานและประกาศผลการตัดสินรอบสุดท้ายในวันที่ 11 มกราคม 2566 โดยการจัดงานประกาศผล ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย และประกาศผ่านทาง Facebook กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย www.facebook.com/nsdf.or.th และ เว็บไซด์ www.nsdf.or.th

รางวัลการประกวด

 1. รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ผู้เป็นเจ้าของผลงานรางวัลชนะเลิศ จะได้รับโล่พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 200,000 บาท
 2. รางวัลชมเชย 9 รางวัล ได้รับเงินรางวัลมูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท

     **หมายเหตุ: ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลจะโดนหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%

โจทย์ในการออกแบบ

 1. ภาพสัญลักษณ์ หรือตราสัญลักษณ์นี้ จะต้องสื่อสารแนวคิดโดยภาพรวม ดังนี้
  • สร้างอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ในการสื่อสารขององค์กรที่ชัดเจน
  • ประชาชนทั่วประเทศได้รับรู้พันธกิจและบทบาทขององค์กร
  • สร้างความเข้าใจให้กับเครือข่าย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการกีฬา อย่างถูกต้อง และครบถ้วน
  • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
 2. ผู้ออกแบบสามารถศึกษาข้อมูลกองทุนฯ ตามโจทย์ในข้อ 1 ข้างต้น ได้ที่ www.nsdf.or.th
 3. การออกแบบตราสัญลักษณ์จะต้องถ่ายทอดแนวคิดผ่าน 4 Keywords หลัก คือ National / Sports / Development / Fund
 4. นำเสนอผลงานได้อย่างอิสระ ไม่จำกัดรูปแบบ อยู่บนพื้นหลังสีขาว ขนาด A4

ข้อกำหนดในการส่งผลงาน

 1. ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.nsdf.or.th
 2. วิธีการส่งผลงาน ให้ส่งผลงานทางจดหมายอีเลคทรอนิคส์ โดยต่อหนึ่งผลงาน ต้องส่งชิ้นงานให้ครบถ้วนตามรายละเอียดดังนี้    
  • ส่งใบสมัครที่พิมพ์ข้อความครบถ้วน พร้อมใส่ข้อมูลแนวคิด ที่มา และการนำไปใช้ พร้อมตัวอย่างผลงาน โดยลงนามให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์ม และนำส่งเป็นไฟล์ .pdf เท่านั้น
  • ส่งไฟล์ผลงานทั้งแบบสีและแบบขาวดำ เป็นไฟล์ .JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI
  • ส่งไฟล์ผลงานต้นฉบับทั้งแบบสี และแบบขาวดำ เป็นไฟล์ Adobe Illustrator (.ai) ความละเอียดไม่ต่ำกว่า
   2 ล้านพิกเซล หรือไฟล์ Adobe Photoshop (.psd) พร้อมระบุ Code สีในโหมด RGB / CMYK, Pantone และ HTML โดยไฟล์ที่ส่งมาต้องแก้ไขได้และแบบอักษรต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
  • ส่งไฟล์สำเนาบัตรประชาชน เป็นไฟล์ .pdf พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด ต่อ 1 ผลงาน
  • เขียนอธิบายขยายความแนวคิดที่สอดคล้องไปกับการออกแบบ
   • ส่งผลงานในช่องทางอีเมล [email protected] เพียงช่องทางเดียว (หนึ่งผลงานต่อหนึ่งอีเมล) พร้อมระบุหัวข้ออีเมลว่า “NSDF-Logo_ชื่อผลงาน” ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ในเวลา 24:00 น. โดยยืนยันจากเวลาในการส่งอีเมลที่ระบุ (โปรดตรวจสอบเวลาในอีเมล์อย่างรัดกุม)
   • ไฟล์ผลงานการออกแบบที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ ตัวอักษร กราฟฟิก หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่แสดง
    ความเป็นเจ้าของอยู่บนผลงานการออกแบบ
   • ผลงานที่ชนะเลิศ จะต้องส่งมอบไฟล์ เอกสารคู่มือ แสดงตัวอย่างการใช้ตราสัญลักษณ์ (CI Logo) ภายใน 15 วัน หลังประกาศผลการตัดสินเสร็จสิ้น โดยออกแบบ ai ลงในขนาด A5 จำนวนไม่เกิน 10 หน้า เพื่ออธิบายหลักการใช้งาน การใช้สี การจัดวาง ในชิ้นงานต่าง รวมถึงอธิบายความหมายต่างๆ
   • ไฟล์ผลงานการออกแบบทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด จะไม่ส่งคืนให้แก่ผู้เข้าประกวดทุกกรณี

เงื่อนไขการร่วมการประกวด

 1. ผลงานประกวดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและชมเชยทั้ง 10 ผลงานในรอบตัดสิน ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ แต่เพียงผู้เดียว และสามารถมีสิทธิ์ในการปรับแก้ หรือดัดแปลงผลงาน เพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไปได้ พร้อมทั้งมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจเลือกใช้งานได้ตาม กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เห็นสมควร และถือเป็นที่สิ้นสุด
 2. ผู้ส่งผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ทุกผลงาน อนุญาตยินยอมให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ทำการเผยแพร่ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต่อสาธารณะชน
 3. กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขการตัดสินโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ผู้เข้าประกวดรับทราบข้อตกลงว่าจะไม่สร้างความเสียหายต่อกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ในทุก ๆ รูปแบบ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง ไม่ว่าจะด้านผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ข้อมูล และ/หรือการประกวดต่าง ๆ
 5. ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องทำการศึกษากติกา เงื่อนไข และข้อกำหนดต่าง ๆ ในการประกวดตราสัญลักษณ์ครั้งนี้ เป็นอย่างดี พร้อมทั้ง ตกลง ยอมรับ และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข ในการเข้าร่วมประกวด และข้อกำหนดในการประกวด รวมถึงการตัดสินของผู้จัดการประกวด และคณะกรรมการด้วยความสมัครใจ
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบ ดัดแปลงแบบ ตราสัญลักษณ์ ของหน่วยงานอื่น รวมทั้งจะต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ของผู้อื่น และผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ข้อขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ
 7. ผู้เข้าประกวดตกลงและยอมรับว่า ผู้จัดการประกวดไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในชีวิต และ/หรือ ทรัพย์สินใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการของผู้เข้าร่วมประกวด และ/หรือที่เกี่ยวของกับการประกวด
  ตราสัญลักษณ์ และ/หรือการเข้าร่วมกิจกรรมการประกาศครั้งนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 8. หากพบการละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ผู้เข้าประกวดยินยอมที่จะให้ยึดรางวัลทั้งหมดที่ได้รับจากการประกวด และ/หรือยินยอมให้ดำเนินการตามความเหมาะสม และ/หรือตามกฎหมายในทุกกรณี
 9. ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมส่งผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์ของ พนักงาน เจ้าหน้าที่บุคลากร ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และการกีฬาแห่งประเทศไทย
 10. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

การให้คะแนนและเกณฑ์การตัดสิน

 1. การตัดสินผลงาน แบ่งออกเป็น
  • รอบคัดเลือกรอบแรก : วันที่ 20 ธันวาคม 2565 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
  • รอบคัดเลือกรอบสอง : วันที่ 23 ธันวาคม 2565 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
  • รอบตัดสิน : วันที่ 11 มกราคม 2566 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
 2. เกณฑ์การให้คะแนนรอบคัดเลือกทั้งสองรอบ (100 คะแนน) ตัดสินโดยคะแนนจากคณะกรรมการ ตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
  • Concept (25 คะแนน) สามารถสื่อความหมายถึงแนวคิดการออกแบบได้อย่างชัดเจน
  • Creativity (25 คะแนน) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทันสมัย
  • Attractiveness (25 คะแนน) ความสวยงาม ความน่าเชื่อถือ เป็นที่จดจำ
  • Implementation Possibility (25 คะแนน) ผลลัพธ์การนำไปใช้ได้จริง ในการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ
 3. เกณฑ์การให้คะแนนรอบตัดสิน (100 คะแนน) แบ่งเป็น 2 หมวด คือ คะแนนจากคณะกรรมการ และคะแนนจากการโหวตโดยบุคลากรการกีฬาแห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดดังนี้
  • คะแนนจากคณะกรรมการ (80%)
   • Concept (20 คะแนน) สามารถสื่อความหมายถึงแนวคิดการออกแบบได้อย่างชัดเจน
   • Creativity (20 คะแนน) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทันสมัย
   • Attractiveness (20 คะแนน) ความสวยงาม ความน่าเชื่อถือ เป็นที่จดจำ
   • Implementation Possibility (20 คะแนน) ผลลัพธ์การนำไปใช้ได้จริง ในการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ
  • คะแนนจากการโหวตโดยบุคลากรกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และบุคลากรการกีฬาแห่งประเทศไทย (20%)
   • คะแนนจากการโหวตของบุคลากรกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และบุคลากรการกีฬาแห่งประเทศไทย 20 คะแนน (1 คน 1 โหวตคะแนน)
   • วิธีการรวมคะแนน คือ เปิดโหวตให้บุคลากรกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และบุคลากรการการกีฬาแห่งประเทศไทย เลือกงานออกแบบที่ตน ชื่นชอบที่สุดได้ท่านละ 1 ผลงาน นับเป็น 1 โหวต
   • เปิดให้โหวตได้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2566
   • ทีมงานนำผลรวมของคะแนนโหวตทั้งหมดมานับรวมกัน แล้วเทียบบัญญัติไตรยางค์เป็น 20 คะแนน และเทียบคะแนนที่แต่ละผลงานได้รับไปตามสัดส่วน อาทิ ถ้ามีบุคลากรเข้ามาโหวตได้ 500 คะแนนโหวตจากทุกผลงานรวมกัน ก็จะนำเทียบ 500 โหวตเป็นคะแนนรวม 20 คะแนนจริง ก็จะได้เป็น 25 โหวต = 1 คะแนนจริง เช่น ผลงานของนาย ก. ได้รับการโหวตรวม 200 โหวต ก็จะได้รับคะแนน  ไป 8 คะแนน เป็นต้น
   • วิธีการโหวต ใช้ Google Form โดยผู้ที่จะลงเลือกได้ จะต้องกรอก ID เลขรหัสบุคลากรกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และบุคลากรการกีฬาแห่งประเทศไทย หรืออีเมลส่วนตัวของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เป็นการตรวจสอบสิทธิ์ที่จะให้คะแนนผลงานที่โหวตได้เท่านั้น
  • ผู้ผ่านการเข้ารอบตัดสิน ท่านจะต้องมานำเสนอด้วยตนเองเท่านั้น บนเวทีการประกาศผลการตัดสิน การประกวดรอบสุดท้าย ในวันที่ 11 มกราคม 2566 หากไม่สามารถมานำเสนอได้ ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์ที่ท่านจะเข้ารอบตัดสินของผลงานนั้น ๆ  หรือหากในวันงานท่านไม่สามารถมาร่วมงานได้ ถือเป็นการสละสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทันที
 4. หากเกิดปัญหาใด ๆ ให้อยู่ในดุลย์พินิจของคณะกรรมการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม กองประกวด

2022-11-02

Written by:

X